27.10.2023

ул. Живко Чало пред бр. 36 – местење бехатон на коловоз ул. С. Сликар пред бр. 6 – местење бехатон на коловоз ул. Скопска бр. 8 – местење бехатон на коловоз

26.10.2023

ул. Фетка Наскова – чистење на фекална канализација ул. 36 бр. 3 – реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. 11 Ноември -крак – реконструкција на дел од фекална канализација контрола и по потреба интервенции на сите елементи од атмосферска канализација во градот