28.12.2023

ул. Драган Стопаревиќ бр. 24 – реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. Ѓуро Пуцар Стари пред бр. 99 – чистење на улична фекална канализација ул. 3-та МУБ пред бр. 53 – чистење на елементи на улична фекална канализација ул. Октомвриска револуција пред бр. 23 – чистење на елементи на Read more…

26.12.2023

ул. Франц Розман пред бр. 71 -асфалтирање на коловоз ул. Страшо Пинџур бб – асфалтирање на коловоз ул. Белановска и ул. Козјачка во нас. Добрашане – асфалтирање на коловоз на повеќе места