Дефекти на канализациона мрежа на 06.12.2022

ул. 100 бр. 16 нас. Карпош – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов бр. 104 – чистење на фекален приклучок ул. Индустриска бр. 11 – чистење на фекална канализација за претпријатие Ангрокуманово ул. Октомвриска револуција бр. 58/13 – санација на ревизиона шахта ООУ Кочо Рацин ПУ с. Добрашане- чистење Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 28.11.2022

Детска градинка Славејче на ул. Страшко Симонов бр. 4 -чистење на шахта на фекална канализација во дворно место на градинката ул. 11 Октомври, ул. Народна Револуција, ул. Бошко Буха и ул. Тонко Димков -чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 25.11.2022

ул. 181 нас. Карпош – реконструкција на дел од фекална канализација ул. И. Л. Рибар -чистење на фекална канализација ул. Ленинова, ул. И. Л. Рибар , ул. Питу Гули и ул. Михајло Пупин – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Тонко Димков – изработка на елементи на ревизиона шахта Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 24.11.2022

ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – реконструкција на пропадната фекална канализација ул. 181 бр. 10 а нас. Карпош – чистење на приклучен фекален канал крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 23.11.2022

ул. 181 бр. 10 а нас. Карпош – чистење на фекална канализација ул. Ѓорче Петров- чистење на дел од фекална канализација ул. Бранко Радичевиќ, ул. Михајло Пупин, ул. Доне Божинов- чистење на елементи на атмосферска канализација крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 22.11.2022

крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација ул. Никшиќка – санација на дефект на фекална канализација ул. Никола Тесла, ул. Михајло Пупин, ул. Перо Наков – чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 21.11.2022

крак од ул. Тонко Димков -реконструкција на фекална канализација ул. Димитар Влахов – чистење на фекален приклучок ул. Страшко Симонов, ул. 3-та МУБ, ул. Октомвриска револуција, ул. 11 Октомври, ул. 11 Ноември и сите улици од централното градско подрачје – контрола и чистење на елементи на атмосферска канализација