22.03.2023

ООУ Кочо Рацин ПУ во с. Добрашане – чистење на септичка јама БС бр. 081 на Макпетрол во с. Романовце – чистење на септичка јама ул. Доне Божинов (пред Спомен костурница) – санација на сливна решетка ул. Тоде Думба бр.45 а – чистење на приклучна фекална канализација ул. Никола Тесла, Read more…

20.03.2023

ул. Пелинска бр.1 – чистење на приклучна фекална канализација ул. Моша Пијаде, ул. Б. С. Гојчо, ул. Никола Карев, ул. Браќа Миладиновци , ул. Светозар Марковиќ – чистење на елементи на атмосферска канализацијa ул. Октомвриска револуција (спроти спортска сала на економско училиште во зеленило)-местење на бетонски капаци врз шахти и Read more…

17.03.2023

ул. Пионерска (на спој со ул. Октомвриска револуција) – приклучок на фекална канализација ул. Доне Божинов – санација на сливна решетка ул. Доне Божинов, ул. 11 Октомври, ул. Х.Т. Карпош- чистење на елементи на атмосферска канализација

16.03.2023

ул. Димитар Влахов бр.46 – приклучок на фекална канализација ул. Пионерска (КП 13673 КО Куманово) – подготвителни работи за изработка на приклучок на фекална канализација ул. 11-ти Октомври бр. 41 – чистење на елементи на улична и приклучна фекална канализација ул. Братство и единство; ул. Октомвриска револуција (приклучни краци) – Read more…

15.03.2023

ул. 11 Октомври бр. 41 -чистење на приклучна фекална канализација ул. Братство и единство (спроти градски стадион) – чистење на елементи на приклучна фекална канализација ул. Црнотравска – реконструкција на пропаднати елементи на фекална канализација контрола на елементи на атмосферска канализација низ градот и интервенции по детектирана дисфункционалност на истите

10.03.2023

ул. Живко Чало бр. 35 -чистење на приклучна фекална канализација ул. Доне Божинов бр. 90 – чистење на септичка јама ул. 438 бр. 25 – чистење на септичка јама ул. Народна револуција бр. 48 – чистење на приклучна фекална канализација ОУ Кочо Рацин – чистење на приклучна фекална канализација

09.03.2023

нас. Черкези- приклучок на фекална канализација ул. 3-та МУБ и ул. Октомвриска револуција- чистење на елементи на атмосферска канализација пристапна улица во с. Лопате- санација на дел од фекална канализација ул. Мша Пијаде бр. -чистење на фекален приклучок

06.03.2023

ул. 3-та МУБ (на спој со ул. С. Симонов) – изработка на преиклучок на фекална канализација за објект Ла Плаза ул. Тодор Велков, ул. Михајло Пупин; ул. Бранко Радичевиќ; ул. Будимир Димковски; ул. Србо Томовиќ; ул. Страшко Арсов и ул. 4-ти јули -чистење на елементи на атмосферска канализација