18.06.2024

ул. Солунска бр. 1 – приклучок на фекална канализација ул. Среќко Пужаљка (КП 18463 КО Куманово) -приклучок на фекална канализација ул. Средорек бр. 83 – чистење на септичка јама нас. Черкези – санација на елементи на атмосферска канализација

12.06.2024

ул. Крсте Мисирков пред бр. 3 – чистење фекална канализација ул. Народна револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Доне Божинов (пред Империјал) – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција бр. К5/2 – чистење на приклучок на фекална канализација ул. Октомвриска револуција пред бр. 13/3 – чистење Read more…

11.06.2024

ул. Вук Караџиќ (пред училиште) -реконструкција на дел од канализациониот систем за фекални води ул. Народна револуција – реконструкција на повеќе елементи на атмосферска канализација ул. 732 пред бр. 10 -реконструкција на дел од фекална канализација ул. Крсте Мисирков пред бр. 3 – чистење на фекална канализација ул. Димитрие Туцовиќ Read more…

04.06.2024

ул. 7 пред ресторан Грација, нас. Карпош – санација на улична фекална канализација фабрика Фам инженеринг с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама ул. Егејска Македонија – чистење на елементи на атмосферска канализација ДСЛ Зафир Сајто – чистење на елементи на фекална канализација

03.06.2024

улица 7 пред ресторан Грација ,нас. Карпош – санација на улична фекална канализација ул. Б. И . Гуне – санација на улична фекална канализација ф-ка Стил кон с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама ул. Н. Револуција – контрола и по потреба чистење на елементи на атмосферска канализација

31.05.2024

ул. 425 нас. И. Тричковиќ – чистење на елементи на фекална канализација ул. 100 бр. 132 – чистење на септичка јама пристапен пат за с. Романовце (кај надвозник) – чистење на елементи на фекална канализација нас. Черкезе – чистење на фекална канализација ул. Др. Рибар – чистење на елементи на Read more…

30.05.2024

ул. Доне Божинов бб – чистење септичка јама нас. Черкези – санација на елементи на фекална канализација ул. Тоде Мендол ( кај надвозник на автопат) – детектирање дефект на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација