22.05.2023

ул. Тоде Мендол пред бр. 25 – местење бехатон на тротоар ул. Прва Петолетка пред бр. 2 – бетонирање на тротоар ул. Козјачка пред бр. 103 – местење бехатон на коловоз ул. 3-та МУБ пред бр. 20 – бетонирање на тротоар

19.05.2023

ул. Доне Божинов, ул. Перо Шварц, ул. Никшиќка, ул. АСНОМ -асфалтирање на дефекти на водоводна и каналска инсталација ул. Прва Петолетка – бетонирање на тротоар

28.04.2023

ул. Перо Шварц пред бр. 4 – местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. И. Л. Рибар пред ресторан Кобра – местење на ситна камена коцка како времена коловозна покривка