Дефекти на канализациона мрежа и санација на ЈПП растурени при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

бул. 3 МУБ (кружен ток во изведба) – Реконструкција на атмосферска канализација. ул. Панче Пешев – реконструкција на канализационен приклучок. ул. Франц Розман, ул. Перо Шварц, ул. Моша Пијаде, ул. Есперанто, ул. Тоде Думба и ул. Бајрам Шабани – санација на јавно-прометна површина.

Дефекти на канализациона мрежа и санација на јавно прометна површина настаната при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

ул. 29 Ноември, Ленинова и ул. Братство и Единство – санација на јавно прометна површина. ул. 40 нас. Карпош – пробивање на запушен фекален канал со цистерна под притисок. ул. 3 МУБ (кружен тек во изведба) – реконструкција на атмосферски канал.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 19.04.2022

ул. Никола Тесла пред бр. 30 и бр.143 – асфалтирање на коловоз ул. Средорек пред бр. 109 – асфалтирање на коловоз ул. 3-та МУБ (пред Осигурителна полиса) – асфалтирање на тротоар ул. 3-та МУБ пред бр. 158 – асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла – асфалтирање тротоар на повеќе места

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 15.04.2022

ул. Ѓуро Пуцар – Стари – асфалтирање коловоз пред бр. 6 и кај стари лозја ул. 26 бр. 1 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 442 бр. 1 нас. И. Тричковиќ – асфалтирање на коловоз ул. 103 бр. 13 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров (магаза) Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 14.04.2022

Романовски пат (кај муслимански гробишта) – асфалтирање на коловоз ул. 17 пред бр.1 нас. Черкезе -асфалтирање на коловоз ул. Иван Цанкар – асфалтирање на коловоз

Санација на јавни површини оштететни при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 12.04.2022

ул. Цар Цамоил пред бр. 22 – асфалтирање коловоз ул. Јане Сандански пред бр. 43 – асфалтирање на коловоз ул. Х. Т. Карпош пред бр. 5 – асфалтирање на коловоз ул. 11 Октомври (пред Кватро) – асфалтирање на коловоз Романовски пат – асфалтирање на коловоз