ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Јавно претпријатие Водовод Куманово

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член  1

Со овој правилник се утврдува вкупен број 109 на работни места (административни службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во ЈП Водовод Куманово,  реден број, шифра, назив, посебни услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места, како и описот на работните места, распоредени по организациони единици, утврдени согласно Правилникот за внатрешна организација на ЈП Водовод Куманово број 02-1784/1 од 21.11.2016 година.

Член  2

Работите и задачите што се вршат во ЈП Водовод Куманово  се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 3

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во ЈП Водовод Куманово.

Член 4

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во ЈП Водовод Куманово .

 

 

 

 

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 5

            Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 42 работни места со  59  извршители на административните службеници (јавни службеници), распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на ЈП Водовод Куманово бр.02-1784/1 од 21.11.2016 година. 

Член 6

Работните места од членот 5 на овој правилник се распоредени на следниот начин:

 • Ниво Б1 –  7
 • Ниво Б2 –  4
 • Ниво Б3 –   /
 • Ниво Б4 –  6
 • Ниво В1 –  1
 • Ниво В2  – 5
 • Ниво В3 –  5
 • Ниво В4 –  3
 • Ниво Г1 –  4
 • Ниво Г2 –  4
 • Ниво Г3 – 17
 • Ниво Г4 –  /

Член 7           Општи услови утврдени со Законот за административните службеници се: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.  
 

Член 8          (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници,колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б се:   Стручни квалификации за сите нивоа – ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, потврда за положен испит за административно управување, работно искуство, и тоа: за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор, за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор или за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;Активно познавање на еден од трите најчесто користени  јазици на Европската Унија(англиски,француски,германски),активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен испит за административно управување(кај сите нивоа од категоријата- Б).   и други посебни работни компетенции утврдени во правилникот за систематизација  за соодветно работно место.  
            (2) Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво: учење и развој; комуникација; остварување резултати;работење со други/тимска работа;
стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни; раководење; и финансиско управување.  

Член 9          (1)  Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се: стручни квалификации, и тоа: за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, работно искуство, и тоа: за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката, за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката, за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или за нивото В4 со или без работно искуство во струката;   Активно познавање на еден од трите најчесто користени  јазици на Европската Унија(англиски,француски,германски),активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен испит за административно управување(кај сите нивоа од категоријата- Б). и други посебни работни компетенции утврдени во правилникот за систематизација  за соодветно работно место.  
           (2) Потреби општи работни комепетенции на средно ниво: решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; стратешка свест; ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и финансиско управување.

Член 10          (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/ друг посебен закон или колективен договор за помошно – стручни административни службеници од категоријата Г се: ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, работно искуство, и тоа: за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката, за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;Активно познавање на еден од трите најчесто користени  јазици на Европската Унија(англиски,француски,германски),активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен испит за административно управување(кај сите нивоа од категоријата- Б). и други посебни работни компетенции утврдени во правилникот за систематизација  за соодветно работно место.  
   (2) Потреби општи работни комепетенции на основно ниво: учење и развој; комуникација; остварување резултати; работење со други/тимска работа; ориентираност кон странките/засегнати страни; и финансиско управување.
и други посебни работни компетенции утврдени во правилникот за систематизација за соодветно работно место.   
 

III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ДАВАТЕЛИTE  НА УСЛУГИ

Член 11

            Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 53 работни места на давателите на услуги со 186 извршители во областа комунална дејност, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на ЈП Водовод Куманово, број 02-1784/1 од 21.11.2016 година.

Член 12

Работните места  на давателите на услуги од членот 11 на овој правилник се распоредени на следниот начин:

( Категорија А раководни)

 • Ниво А1 –  /)
 • Ниво А2 –  /
 • Ниво А3 – 7
 • Ниво А4 – 2

 (Категорија Б стручни)

 • Ниво Б1 -13   
 • Ниво Б2 – 8
 • Ниво Б3 -15
 • Ниво Б4 -88

 (Категорија В помошно – стручни)

 • Ниво В1- 7
 • Ниво В2- 54

Член 13           Општи услови утврдени со Закон за јавни претпријатија за давателите на услуги во јавните претпријатија се: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.          
 

Член 14 Посебни услови утврдени со Закон за јавни претпријатија за давателите на услуги од категоријата А се: Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;работно искуство, и тоа: за нивото А1 најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватнен сектор;за нивото А2 најмалку три години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку пет години работно искуство во струката, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен секторза нивото А3 И А4 најмалку две години работно искуство во струката, од кои најмалку една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен секторактивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку приложување на потврда, познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку приложување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат    
            (2) Потреби општи работни комепетенции на  А нивоа:       – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; учење и развој; комуникација; остварување резултати;работење со други/тимска работа; – стратешка свест; ориентираност кон странките/засегнати страни; раководење; и финансиско управување.  

  Член 15 Посебни услови утврдени со Закон за јавни претпријатија за давателите на услуги во областа на комунални дејности од категоријата Б се: За нивото Б1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен; За нивоата Б2, Б3 и Б4 стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование. работно искуство, и тоа: за нивото Б1 најмалку три години работно искуство во струката; за нивото Б2 најмалку две години работно искуство во струката; за нивото Б3 најмалку една година работно искуство во струката; за нивото Б4 со или без работно искуство во струката.         
           

Член 16          (1)  Посебни услови утврдени со Закон за јавни претпријатија за давателите на услуги во комунални дејности од категоријата В се: за сите нивоа – најмалку ниво на квалификации I или основно образование;работно искуство, и тоа: за нивото В1  најмалку една години работно искуство во струката;за нивото В2 со или без работно искуство во струката. и други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветно работно место.  
             

 
           

IV. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА

Член 18

            Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 15 работни места на помошно – техничките лица со вкупно 60 извршители, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на ЈП Водовод Куманово,број 02-1784/1 од 21.11.2016 година.

Член 19

Работните места од членот 18 на овој правилник се распоредени на следниот начин:

(одржување на објекти и опрема)

 • Ниво А1 –  /  помошно-технички лица од прво ниво
 • Ниво А2 – 12 помошно-технички лица од второ ниво
 • Ниво А3 –  9 помошно-технички лица од трето ниво

 (обезбедување на објекти и опрема)

 • Ниво А1 – / помошно-технички лица од прво ниво           
 • Ниво А2 – 25 помошно-технички лица од второ ниво
 • Ниво А3 – / помошно-технички лица од трето ниво

 (превоз на лица и опрема)

 • Ниво А1-  2 помошно-технички лица од прво ниво
 • Ниво А2 –  / помошно-технички лица од второ ниво
 • Ниво А3 –  / помошно-технички лица од трето ниво

 (кујна и хотелско – угостителски објекти)

 • Ниво А1- / помошно-технички лица од прво ниво
 • Ниво А2 – / помошно-технички лица од второ ниво
 • Ниво А3 – 1 помошно-технички лица од трето ниво

 (други помошно – технички лица)

 • Ниво А1 – 2 помошно-технички лица од прво ниво
 • Ниво А2 – / помошно-технички лица од второ ниво
 • Ниво А3 – 1 помошно-технички лица од трето ниво

Член 20           Општи услови утврдени со Закон за јавни претпријатија,Закон за работните односи за помошно – техничките лица во областа комунална дејност се: да е државјанин на Република Македонија, активно да го користи македонскиот јазик, да е полнолетен, да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.  
 

Член 21          (1)  Посебни услови утврдени со Закон за јавни претпријатија,Закон за работните односи за   сите помошно –техничките лица во  областа на комунална дејност за  сите категории  се:  Стручни квалификации:помошно-технички лица од прво ниво (А1), со најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование, 
–    помошно-технички лица од второ ниво (А2), со најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование и 
–    помошно-технички лица од трето ниво (А3) со најмалку ниво на квалификации I или основно образование   Работно искуство, и тоа: за нивото А1 со или без работно искуство во струкатаза нивото А2 со или без работно искуство во струкатаза ниво А3 со или без работно искуство во струката    

 

V. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО ЈП Водовод Куманово                                                                                                                

Сектор
Одделение/оддел/друг организационен облик
Реден број и шифра(1) КДР 0102Б01002
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомошник директор
Број на извршители1
Вид на образование Правни науки,
Други посебни услови 
Работни цели        Обезбедување на ефикасно и ефективно организирање со администрацијата, во согласност со законите и другите подзаконски акти, обединување на работата на администрацијата
Работни задачи          – ја организира работата на администрацијата на  ЈП Водовод Куманово и дава упатства за работата на јавните службеници, – ја координира меѓусекторска соработка – ја обединува и унапредува работата во хоризонтална и вертикална  насока и иницира постапка за усовршување и креирање на политики за создавање на професионализам во работата на јавните службеници, – одржува колегиум со раководителите на секторите во отсуство на директорот, – ја следи, организира, координира, обединува и дава упатства во извршувањето на работите и задачите во администрација и се грижи за нивното законско , ефикасно , навремено и квалитетно извршување, – се грижи за ефикасно и ефективното работење на јавните службеници и работниците без статус на јавни службеници. – ја следи законитоста на прописите на Управниот одбор – координира со подготвување на материјали и предлози за стратешки документи на претпријатието, – ги следи и се грижи за спроведување на одлуките , заклучоците , насоките и упатствата на УО и директорот – донесува Годишна програма за стручно оспособување и усовршување на јавните службеници, – донесува Годишен план за соодветна и правилна застапеност на зедниците, -го следи извршувањето на одлуките на Управниот одбор,  
Одговара предДиректорот
 
 
Реден број и шифра(1а) КДР 0102Б01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомошник директор за човечки ресурси
Број на извршители1
Вид на образованиеНаука за книжевноста
Други посебни услови 
Работни цели        Обезбедување на ефикасно и ефективно организирање на човечките ресурси, во согласност со законите и другите подзаконски акти
Работни задачи          – ја организира работата на администрацијата на  ЈП Водовод Куманово и дава упатства за работата на јавните службеници, – ја координира меѓусекторска соработка – ја обединува и унапредува работата во хоризонтална и вертикална  насока и иницира постапка за усовршување и креирање на политики за создавање на професионализам во работата на јавните службеници, – одржува колегиум со раководителите на секторите во отсуство на директорот, – се грижи за ефикасно и ефективното работење на јавните службеници и работниците без статус на јавни службеници. – координира со подготвување на материјали и предлози за документи на претпријатието поврзани човечките ресурси, – ги следи и се грижи за спроведување на одлуките , заклучоците ,плановите за вработување, насоките и упатствата на УО и директорот -донесува Годишна програма за стручно оспособување и усовршување на јавните службеници, – донесува Годишен план за соодветна и правилна застапеност на зедниците, -го следи извршувањето на одлуките на Управниот одбор,  
Одговара предДиректорот
Сектор
Одделение/оддел/друг организационен облик
Реден број и шифра(2) КДР0102Б01005
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоветник на директорот
Број на извршители5
Вид на образование правни науки,градежништво и водостопанство,економски науки
Други посебни услови   
Работни цели        Советување за ефикасно и ефективно работење на директорот и  администрацијата, во согласност со законите и другите подзаконски акти
Работни задачи          – го советува и му помага на директорот во извршување на комплексни прашања за активности    и постапки што претставуваат новина и што не спаѓаат во редот на стандардните постапки, -работи на одредени прашања кои се со поголем обем во однос на секојдневните работи – врши и други работи што се однесуваат на неговиот делокруг на работа
Одговара предДиректорот
Сектор- за технички работи
 
Реден број и шифра3 КДР0102Б02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоТехнички раководител
Број на извршители1
Вид на образованиеградежништво и водостопанство,архитектура,урбанизам и планирање
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во техничкиот сектор
Работни задачи          -раководи со секторот, ја организира, насочува и координира работата на секторот, – врши непосредна контрола и надзор врз извршувањето на работите кои се однесуваат на изградба и реконструкција на водоводна и канализационамрежа,приклучоци,дефекти,дотур на вода,третман; -ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенија; -им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите; -изготвува и се грижи за остварување на планот на секторот и одделенијата;  -се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на секторот; -врши анализа и оценување на прашања и проблеми кои се појавуваат; -иницира нови идеи за работа во областа која ја покрива секторот, ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предДиректорот
1.Сектор технички работи
1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра4 КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
Број на извршители1
Вид на образованиебиологија,машинство,градежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите во врска со лабораторијата,водата за пиење; -врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на работната единица; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во работната единица; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во работната единица и дава препораки за нивна имплементација; одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.Сектор за технички работи
 1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра5 КДР0305А04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомошник раководител на одделение за водоснабдителни објекти
Број на извршители1,
Вид на образованиебиологија,хемија
Други посебни услови     
Работни цели        Организирање на работата во лабораторијата
Работни задачи          Раководи, ја организира, дава упатства и ја контролира  работата во лабораторијата согласно законските прописи на водоснабдителните објекти; ја води целокупната документација сврзана со работењето на лабораторијата води соодветна евиденција за вработените во лабораторија; ги применува и контролира мерките за БЗР;врши и други работи кои се однесуваат на водоснабдителните објекти што ќе му ги довери раководителот на одделението.                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор  за технички работи
 1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра6 КДР0305Б01005
Звање на работно местоОдговорен за контрола на квалитет на вода
Назив на работно местоОдговорен за контрола на квалитет на вода
Број на извршители5,
Вид на образование биологија,хемија
Други посебни услови     
Работни цели        Навремено и професионално испитување на водата за пиење
Работни задачи          Ја следи целокупната технологијата на водата; врши испитување и секојдневна анализа на квалитетот на водата и ги определува количините на дезинфекционите и други средства во водата согласно законските прописи; дава потребни упатства за работа на мајстори и работници во одделението; ја води потребната документација ги применува мерките за БЗР,по потреба работи во смени и врши други работи во врска со водоснабдителните објекти по налог на раководителот на одделението.                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
 1.1Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра7 КДР0305Б01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоГлавен инженер за електро и машинско одржување
Број на извршители1,
Вид на образование градежништво и водостопанство,машинство,електротехника
Други посебни услови   
Работни цели        Организација одржувањето на работењето на електро-машинските инсталации
Работни задачи          Ја организира работата и одговара за исправноста и работењето на сите електромашински инсталации и уреди; дава налог и упатства за работа на мајстори и работници од работната единица; ја води потребната документација и евиденција  од оваа област; одговара за целосна заштита на водоснабдителните објекти; ги применува и контролира мерките за БЗР ,врши и други работи во врска со водоснабдителните објекти што ќе му ги довери раководителот на одделението.                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
 1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра8 КДР0305Б03001          
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен одржувач
Број на извршители1,
Вид на образованиеЕлектротехника,електроника,електромеханика
Други посебни услови     
Работни цели        Нормално функционирање на електрични инсталации и уреди
Работни задачи          -Ја организира работата, работи и одговара за исправноста и работењето на сите електромашински инсталации и уреди на водоснабдителни и други објекти, – дава налог и упатства за работа на мајстори и работници од работната единица; – ја води потребната документација и евиденција  од оваа област; -по потреба работи во смени, – одговара за целосна заштита на водоснабдителните објекти; – ги применува и контролира мерките за БЗР, – и врши други работи во врска со водоснабдителни објекти што ќе му ги довери раководителот на одделението.                  
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
 1.1Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра9 КДР0305Б04004
Звање на работно место 
Назив на работно местоСанитарен техничар
Број на извршители4,
Вид на образование медицина,биотехника,хемија
Други посебни услови   
Работни цели        Обезбедување на квалитетна вода за пиење
Работни задачи          Врши испитување и секојдневна анализа  на водата, ги определува количините на дезинфекциони и други средства во водата; води потребна документација; зема примероци за испитување на водата од одредени пунктови во градот, подготвува средства за дезинфекција на нова водоводна мрежа; дава потребни упатства за работа на мајстори и работници во одделението  ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши други работи во врска со  лабораторија.                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
 1.1Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра10 КДР0305Б04007
Звање на работно место 
Назив на работно местоТехничар за електро-машинско одржување
Број на извршители8
Вид на образованиеЕлектромеханика,елекротехника,електроенергетика
Други посебни услови     
Работни цели        Нормално функционирање на уредите кои се користат за преработка на вода
Работни задачи          Ракува, се грижи и ги одржува сите постоечки машини и уреди кои се користат за преработка на вода; уреди и опрема на пумпни станици за вода, уреди и опрема на резервоар на вода; прима упатства за работа од претпоставените; ја води потребната документација која ја определува шефот на одделението; ги применува мерките за БЗР; работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот кои се однесуваат на електро машинско одржување.                  
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра11 КДР0305Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРакувач со пумпна станица
Број на извршители1
Вид на образованиеЕлектротехника,електромеханика,електроенергетика
Други посебни услови     
Работни цели        Нормално функционирање на уредите кои се користат за преработка на вода
Работни задачи          Ракува, се грижи и ги одржува сите постоечки машини и уреди кои се користат за преработка на вода; уреди и опрема на пумпни станици за вода, уреди и опрема на резервоар на вода; прима упатства за работа од претпоставениот; ја води потребната документација која ја определува шефот на работната единица; ги применува мерките за БЗР; работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот кои се однесуваат на електро машинско одржување                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
1.1 Одделение за водоснабдителни објекти
Реден број и шифра12 КДР0305В02002
Звање на работно местоОпшт комунален работник
Назив на работно местоОпшт комунален работник
Број на извршители2,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови     
Работни цели        Подршка во работата на станицата
Работни задачи          Ги работи сите помошни работи сврзани со преработка и пречистување на вода, одржување на водоснабдителни објекти, одржување на опрема, машини и инсталација; прима упатства за работа од претпоставениот; се придржува кон мерките за БЗР; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот во врска со водоснабдителните објекти                
Одговара предРаководител на одделение за водоснабдителни објекти
1.Сектор за технички работи
Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра13  КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за пречистителна станица
Број на извршители1
Вид на образованиеелектромашинство,машинство,градежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со пречистување на отпадни води; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.Сектор за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра14 КДР0305А04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомошник раководител на пречистителна станица
Број на извршители1,
Вид на образованиемашинство,хемиска технологија
Други посебни услови   
Работни цели        Организирање на работата во машински дел и лабораторија
Работни задачи          Раководи со техничко-технолошкиот процесот; ја организира работата на техничко-технолошкиот процес и на целокупната техника и технологија на пречистување; води евиденција за извршените работи, потрошените материјали и средства; се грижи и одговара за исправност на електромеханичка опрема и инсталација; ги применува и контролира мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери раководителот на одделението, а се однесуваат на работи поврзани со пречистителната станица                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор- за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра15 КДР0305Б01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоГлавен инженер за електро и машинско одржување
Број на извршители1,
Вид на образованиеградежништво и водостопанство,машинство
Други посебни услови   
Работни цели        Организација одржувањето на работењето на електро-машинските инсталации
Работни задачи          Ја организира работата и одговара за исправноста и работењето на сите електромашински инсталации и уреди; дава налог и упатства за работа на мајстори и работници од одделението; ја води потребната документација и евиденција  од оваа област; одговара за целосна заштита на водоснабдителните објекти; ги применува и контролира мерките за БЗР ,врши и други работи што ќе му ги довери раководителот на одделението што се однесуваат на пречистителната станица.                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра16 КДР0305Б01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоЛаборант за хемиска и бактериолошка анализа на води
Број на извршители1,
Вид на образованиебиологија,хемија
Други посебни услови     
Работни цели         Професионално извршување на работите во врска со пречистување на водата
Работни задачи          Ја прати целокупната технологијата на пречистување; врши испитување и секојдневна анализа на квалитетот на водата и ги определува количините на дезинфекционите и други средства во водата согласно законските прописи; дава потребни упатства за работа на мајстори и работници во одделението; ја води потребната документација, ги применува мерките за БЗР;по потреба работи во смени и врши други работи по налог на раководителот на одделението што се однесуваат на пречистителната станица                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра17 КДР0305Б04007
Звање на работно местоТехничар за електро-машинско одржување
Назив на работно местоТехничар за електро-машинско одржување
Број на извршители6,
Вид на образованиеелектротехника,електромеханика,електроенергетика
Други посебни услови     
Работни цели        Одржување на машините и уредите на пречистителна станица
Работни задачи          Ракува, се грижи и ги одржува сите постоечки машини и уреди кои се користат за преработка на вода; уреди и опрема на пумпни станици за вода, уреди и опрема на резервоар на вода; прима упатства за работа од претпоставениот ја води потребната документација која ја определува претпоставениот; ги применува мерките за БЗР; работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот во врска со работата на пречистителната станица                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра17а КДР0305Б03023
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител.  
Број на извршители1,
Вид на образование електротехника,електромеханика,техничар по земјоделски машини
Други посебни услови     
Работни цели        Одржување на машините и уредите на пречистителна станица
Работни задачи          Ја организира работата, работи и одговара за исправноста и работењето на сите електромашински инсталации и уреди на водоснабдителни и други објекти, – дава налог и упатства за работа на мајстори и работници од работната единица; – ја води потребната документација и евиденција  од оваа област; -по потреба работи во смени, – одговара за целосна заштита на водоснабдителните објекти; – ги применува и контролира мерките за БЗР, – и врши други работи во врска со водоснабдителни објекти што ќе му ги довери раководителот на одделението.                              
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра18 КДР0305В02001
Звање на работно местоОпшт комунален работник
Назив на работно местоОпшт комунален работник
Број на извршители1,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови   
Работни цели        Помагање во одржување на пречистителната станица
Работни задачи          Ги работи сите помошни работи сврзани со пречистување на вода, одржување на водоснабдителни објекти, одржување на опрема, машини и инсталација; прима упатства за работа од претпоставениот; се придржува кон мерките за БЗР; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот во врска со пречистителната станица                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор-технички за технички работи
 1.2 Одделение за пречистителна станица
Реден број и шифра19 КДР0305Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСанитарен техничар
Број на извршители1,
Вид на образованиеХемија
Други посебни услови     
Работни цели        Пречистување на отпадните води
Работни задачи          Врши испитување и секојдневна анализа  на водата, ги определува количините на дезинфекциони и други средства во водата; води потребна документација;  дава потребни упатства за работа на мајстори и работници во одделението ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот во врска со пречистителната станица                
Одговара предРаководител на одделение за пречистителна станица
1.Сектор за технички работи
Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра20 КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Број на извршители1
Вид на образованиеградежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението,пред се во врска со дефекти на водоводна мрежа,приклучоци и друго; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација; одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа и заштита од пожар  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.11.Сектор технички работи
1.3.Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра21 КДР0305Б01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСтручен соработник
Број на извршители1
Вид на образованиеКинезиологија,градежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Координација помеѓу пристигнатите и реализирани барања во одделението
Работни задачи          Врши контрола на оперативно-техничкото работење на одделението.Ги прибира барањата доставени до технички сектор,врши контрола на динамиката на реализирањето на барањата.Ги применува и контролира примената на мерките по БЗР ; врши и други обработки на податоци од работење на одделението.  
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор- за технички работи
 1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра22 КДР0305Б02001
Звање на работно местоОдговорен за новоградба
Назив на работно местоОдговорен за новоградба
Број на извршители1,
Вид на образованиеАрхитектура,градежништво
Други посебни услови     
Работни цели        Организација на изградба на водоводна мрежа и приклучоци
Работни задачи          Ја раководи, организира, контролира и води потребна документација за работата  на објекти за  изградба на водоводна и канализациона мрежа согласно соодветната техничка документација; ги евидентира новопоставените водомери според пропишана процедура; води евиденција за потрошените материјали и друга соответна документација;ги применува и контролира примената на мерките по БЗР од новоградба; врши и други работи по налог на раководителот на одделението што се однесуваат на новоизградена водоводна мрежа и приклучоци, а во рамките на овластувањето.                
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор за технички работи
1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра23 КДР0305Б02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен работоводител во одделение за откривање и поправка на дефекти
Број на извршители1,
Вид на образование,градежништво
Други посебни услови     
Работни цели        Одржување на водоводна мрежа и контрола на поправка на дефекти
Работни задачи          Ја следи  и евидентира состојбата на исправноста  на целокупната  водоводна и канализациона мрежа, ги евидентира пријавените дефекти и превзема конкретни дејствија за нивно најбрзо  и најекономично отстранување; ја организира службата на начин на постојана приправност и мобилност; води евиденција за сите дефекти, потрошени материјали и целокупната потребна  документација;ги применува и контролира примената на мерките по БЗР,врши и други работи по налог на раководителот на одделението во врска со водоводна мрежа,шахти и др.              
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор за технички работи
1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра24 КДР0305Б03003
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител за одржување на водоводна мрежа
Број на извршители3,
Вид на образованиеГрадежништво,електротехника,хидротехника,средно
Други посебни условиВКВ,КВ водоинсталатер  
Работни цели        Контрола на работата на изградба на водоводна мрежа и приклучоци
Работни задачи          Непосредно ја организира работата при новоградби и отстранување на дефекти на водоводната и канализационата мрежа во најоптимално време и според напатствијата на својот претпоставен; води потребна докуметација; одговара за најекономична и најсоответна употреба на материјали; води потребна документација за вработените во групата;ги применува и  контролира примената на мерките по БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на раководител на одделение во врска со водоводна мрежа              
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор- за технички работи
 1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра25 КДР0305Б03001 
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител
Број на извршители1,
Вид на образованиеГрадежништво,електротехника,хидротехника
Други посебни услови     
Работни цели        Нормално функционирање на водоводна мрежа по поправка на дефекти
Работни задачи          Непосредно ја организира работата при новоградби и отстранување на дефекти на водоводната и канализационата мрежа во најоптимално време и според напатствијата на својот претпоставен; води потребна докуметација; одговара за најекономична и најсоответна употреба на материјали; води потребна документација за вработените во групата;ги применува и  контролира примената на мерките по БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на раководител на одделение, во врска со водоводна мрежа              
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор за технички работи
1.3. Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра25а  КДР0305Б02092
Звање на работно место 
Назив на работно местоСнимач на линија
Број на извршители1
Вид на образованиесредно
Други посебни услови   
Работни цели        Пронаоѓање на дефекти на водоводна мрежа и обука на вработените во
Работни задачи          Работи на пронаоѓање на дефекти на водоводна мрежа;Води евиденција за реони каде се појаву поголема загуба на вода; изготвува извештаи за загуба на вода; врши обуки на вработените во врска со пронаоѓање на дефекти и ги применува мерките за БЗР,врши и други работи во врска со дефекти на водоводна мрежа што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор за технички работи
 1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра26 КДР0305Б04012
Звање на работно место 
Назив на работно местоВодоинсталатер на градски водовод
Број на извршители12,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови  ВКВ,КВ водоинсталатер    
Работни цели        Навремено отстранување на дефекти на водоводна мрежа
Работни задачи          Ги отстранува дефектите и учествува во изградба на водоводна и канализациона мрежа; изведува инсталација, монтира водомери, хидранти и други приклучоци на водоводна и канализациона мрежа; врши перење и дезинфекција на поправена и новоизградена водоводна и канализациона инсталација; ги применува прописите по БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи кои се однесуваат на водоводна и канализациона мрежа по налог на работоводителот.                
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор- за технички работи
 1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра27 КДР0401А02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоМеталостругар
Број на извршители1,
Вид на образованиеМашинство,средно
Други посебни условиВКВ,КВ металостругар  
Работни цели        Изработка на потребни металостругарски делови
Работни задачи          Ги врши сите металостругарски работи за потребите на претпријатието; непосредно одговара за својата работа предпретпоставениот ги применува мерките по БЗР, по потреба работи во смени и  врши и други работи што ќе му ги претпоставениот во врска со металостругарските работи           
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор за технички работи
1.3 Одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
Реден број и шифра29 КДР0305В02020
Звање на работно местоОпшт комунален работник
Назив на работно местоОпшт комунален работник
Број на извршители35,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови     
Работни цели        Навремена подготовка на терен за поправка на дефекти и давање на приклучоци
Работни задачи          Врши  ископ на ров, негово затрупување, пренос, собирање, утовар и транспорт на материјали; помага при сите работи околу инсталација во новоградби и отстранување на дефекти на водоводна и канализациона мрежа кои ги врши мајсторот, ги применува мерките по БЗР,  по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на претпоставениот кои се однесуваат на водоводна и канализациона мрежа.  
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1. Сектор за технички работи
1.4. Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
Реден број и шифра30 КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
Број на извршители1
Вид на образованиеградежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со канализациона мрежа,приклучоци за канализациона мрежа,како и изведба на градежни работи,обележување на улици и др.; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.Сектор за технички работи
 1.4 Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта  
Реден број и шифра31 КДР0305Б02003
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдговорен на оперативна група
Број на извршители3,
Вид на образованиеГрадежништво,архитектура,средно
Други посебни условиВКВ,КВ мајстор ѕидар  
Работни цели        Контрола на навремена работа на градежна оператива
Работни задачи          Го организира, раководи и одговара за  редовно летно и зимско одржувањето на улици и нивна сигнализација; работните задачи ги извршува во склад со важечки законски прописи; води пропишана документација  од овој домен; ја води потребната евидеција за вработените во својата група, ја организира, раководи и одговара за организација на работата на градилиштето според пропишана техничка документација; одговара работите на градилиштета да се одвиваат според важечките законски прописи од таа област;  ја следи динамиката на изградба и квалитетот на извршените работи, ја води целокупната документација потребна за извршување на работите;ги применува и контролира примената на мерките по БЗР,  работи и други работи во врска со канализациона мрежа и градежна оператива по налог на раководителот на одделението.                
Одговара предРаководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
1.Сектор- за технички работи
1.4 Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта  
Реден број и шифра32 КДР0305Б04002
Звање на работно местоТехничар во оператива
Назив на работно местоТехничар во оператива
Број на извршители1,
Вид на образованиеГрадежништво,средно
Други посебни услови  ВКВ,КВ ѕидар мајстор 
Работни цели         Контрола на ѕидарска работа на градилиште
Работни задачи          Непосредно ја организира, координира и контролира работата на градилиштето; одговара работата да се одвива според соответна техничка документација и пропишаните законски прописи од таа област; води сметка за најекономично и најсоответно трошење на градежни материјали; води соответна документација за градилиштето; ја води сета потребна евиденција за вработените во своја група,ги применува и контролира примената на мерките по БЗР, по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на претпоставениот во врска со градежна оператива  
Одговара предРаководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
1.Сектор- за технички работи
 1.4 Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
Реден број и шифра33 КДР0305Б04004
Звање на работно местоГрадежен техничар
Назив на работно местоГрадежен техничар
Број на извршители2,
Вид на образованиеГрадежништво,машинство
Други посебни услови   
Работни цели        Изведба на канализациона мрежа и други градежни работи
Работни задачи          Ги врши сите мајсторски работи од областа на градежништво, ниска градба, изградба, одбележување  и одржување на улиците; Ги врши сите мајсторски работи од изградба на канализациона мрежа ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи кои му ги довери Раководител на одделение што се однесуваат на градежна оператива.    
Одговара предРаководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
1.Сектор- за технички работи
 1.3 Одделение за канализациони објекти,инсталации,улици и патишта
Реден број и шифра33А КДР0305В01006
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдржувач на канализациона мрежа
Број на извршители6,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови 
Работни цели        Навремено чистење на  канализациона мрежа
Работни задачи          Врши отстранување  на дефекти и запушувања на канализациона мрежа и приклучоци врши  ископ на ров, негово затрупување, пренос, собирање, утовар и транспорт на материјали; помага при сите работи околу инсталација во новоградби и отстранување на дефекти на водоводна и канализациона мрежа, ги применува мерките по БЗР, по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на претпоставениот,кои се однесуваат на водоводна и канализациона мрежа.           
Одговара предРаководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци
1.Сектор- за технички работи
 1.4 Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
Реден број и шифра34 КДР0305В02010
Звање на работно место 
Назив на работно местоОпшт комунален работник
Број на извршители15,
Вид на образованиеосновно
Други посебни услови     
Работни цели        Подготовка на терен за изградба на канализациона мрежа и други градежни работи
Работни задачи          Врши земјени и други физички работи  од областа на градежништво и ниска градба,врши одбележување  и одржување на улиците; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог раководител на одделение кои се однесуваат на градежна оператива.    
Одговара предРаководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
1. Сектор за технички работи
. Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра35 КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
Број на извршители1
Вид на образованиемашинство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со градежните машини и леки коли; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа во одделението;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.Сектор за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра36 КДР0305Б03023
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно
Други посебни услови       
Работни цели        Грижа за навремена регистрација на возилата,распоредување на возачите  и возилата во одделението
Работни задачи          Ја води целокупната евиденција и документација за леки коли, товарни возила и градежни машини пропишана со Законот за безбедност во сообраќајот; одговара за навремена регистрација на возилата, осигурување на возилата и сите со закон пропишани технички прегледи и контроли; води ажурна евиденција за потрошувачка на гориво и мазиво;Врши распоред на товарни возила  и градежни машини според работните активности; врши распоред на возачи за товарните возила и градежните машини; одговара за правилна и пропишана употреба на товарни возила и градежни машини; ја води потребната документација од оваа област, води потребна евиденција за возачите  ги применува и контролира мерките за БЗР работи и други работи по налог на раководител на одделение во врска со механизација    
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра37 КДР0305Б03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител за одржување на лесни и тешки возила и машини
Број на извршители1,
Вид на образованиеСредно
Други посебни услови   
Работни цели        Грижа за исправност и поправка на лесни возила, грижа за одржување и поправка на дефекти на тешки возила и машини
Работни задачи          Ја организира, раководи, работи и одговара  за работи околу одржување на техничката исправност на моторни возила  во претпријатието и градежните машини; го организира и работи на отстранувањето на сите установени дефекти на возилата; гарантира за техничката исправност на возилата; ја води сета потребна документација за одржување и евиденција на работниците од својата група  ја  контролира примената на мерките по БЗР по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на претпоставениот во врска        
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор- за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра40 КДР0401А02004
Звање на работно место 
Назив на работно местоВКВ Автомеханичар
Број на извршители4,
Вид на образованиесредно
Други посебни условиВКВ,КВ автомеханичар,лимар,металец  
Работни цели        Поправка на дефекти на возила од механичка природа
Работни задачи          Врши превентивни прегледи на сите возила и градежни машини поради навремено спречување на дефекти; ги отстранува сите појавени дефекти; ги врши сите браварски, заварувачки, фарбарски и други помошни работи; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог на претпоставениот во врска со моторни возила и градежни машини.      
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор- за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра41 КДР0401А02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВКВ Автоелектричар
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно
Други посебни условиВКВ,КВ автоелектричар  
Работни цели        Поправка на дефекти на возила од електрична природа
Работни задачи          Врши превентивни прегледи на сите возила и градежни машини поради навремено спречување на дефекти; ги отстранува сите појавени дефекти; ги врши сите браварски, заварувачки, фарбарски и други помошни работи; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог претпоставениот а во врска со моторни возила и градежни машини.        
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор- за технички работи
1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра42 КДР0401А02002
Звање на работно место 
Назив на работно местоМашинобравар
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно
Други посебни услови  ВКВ,КВ Машинбравар,заварувач    
Работни цели        Грижа навремено извршување на машинбраварски работи
Работни задачи          Врши превентивни прегледи на сите возила и градежни машини поради навремено спречување на дефекти; ги отстранува сите појавени дефекти; ги врши сите браварски, заварувачки, фарбарски и други помошни работи; ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши и други работи по налог претпоставениот а во врска со механизација.      
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор- за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра43КДР0305Б04011
Звање на работно место 
Назив на работно местоВозач на тешко товарно специјално комунално возило со приколка и полуприколка
Број на извршители11,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови  Б,Ц категорија, диплома за работа со градежна машина,уверение    
Работни цели        Истовар на земја и песок,работа со градежни машини
Работни задачи          Ракува со возилото и одговара за материјалот кој го транспортира; се грижи за техничка исправност на возилата; се грижи за нивно правилно и рационално користењe; врши помали поправки на возилото го чисти  и ги применува мерките за БЗР; непосредно одговара за својата работа пред одговорен за возачи; по потреба работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот а во врска со механизација.    
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк  
1.Сектор- за технички работи
 1.5 Одделение за градежна механизација и возен парк
Реден број и шифра44 КДР0305Б04007
Звање на работно местоРакувач на градежни машини
Назив на работно местоРакувач на градежни машини
Број на извршители7,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови  Б,Ц категорија,диплома за работа со градежна машина,уверение  
Работни цели        работа со градежни машини
Работни задачи          Ракува со возилото и одговара за материјалот кој го транспортира; се грижи за техничка исправност на возилата; се грижи за нивно правилно и рационално користењe; врши помали поправки на возилото го чисти  и ги применува мерките за БЗР; по потреба работи во смени и врши други работи по налог на претпоставениот а во врска со механизација
Одговара предРаководител на одделение за градежна механизација и возен парк
1.Сектор за технички работи
Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра45  КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Број на извршители1
Вид на образование (електромашинство,машинство,градежништво и водостопанство
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со проектирање,внесување на податоци,геодетски работи; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа  
Одговара предРаководител на технички сектор
1.Сектор- за технички работи
1.6 Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра46 КДР0305Б01003
Звање на работно место 
Назив на работно местоДипломиран инженер за проектирање и надзор
Број на извршители3,
Вид на образованиеградежништво и водостопанство, архитектура,урбанизам и планирање,геодезија
Други посебни услови       
Работни цели        Проектирање на водоводна и канализациона мрежа
Работни задачи          Ја организира работата на геодезија и проектирање; ја изработува целокупната инвестиционо-техничка документација за ниска и висока градба; врши проектирање на градежни објекти; дава хидротехнички услови; врши ревизија;  ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери раководителот на одделение а кои се однесуваат на проектирање и геодезија  
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
1.Сектор за технички работи
 1.6 Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра47 КДР0305Б03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоТехничар во одделение за ГИС и проектирање
Број на извршители2,
Вид на образованиегеодезија
Други посебни услови       
Работни цели        Водење на подземен катастар,комуникација со општината и други институции
Работни задачи          Води подземен катастар на изградена и уградена водоводна и канализациона мрежа, за извршени приклучоци, како и сите настанати промени и измени; врши трасирање и изработување на профили за водоводна и канализациона мрежа, влече нивелети и изготвува профили за улици и патишта; врши геодетски мерења и снимања; дава податоци за изведување на разни објекти кои поминуваат или се уградуваат над или преку водоводни или канализациони објекти; ги применува мерките за БЗР врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот а кои се однесуваат на проектирање и геодезија   
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
1.Сектор за технички работи
 1.6 Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра48 КДР0305Б03004
Звање на работно место 
Назив на работно местоГеометар-соработник
Број на извршители4,
Вид на образованиеградежништво
Други посебни услови   
Работни цели        Водење на подземен катастар
Работни задачи          Води подземен катастар на изградена и уградена водоводна и канализациона мрежа, за извршени приклучоци, како и сите настанати промени и измени; врши трасирање и изработување на профили за водоводна и канализациона мрежа, влече нивелети и изготвува профили за улици и патишта; врши геодетски мерења и снимања; дава податоци за изведување на разни објекти кои поминуваат или се уградуваат над или преку водоводни или канализациони објекти; ги применува мерките за БЗР ги врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот а кои се однесуваат на проектирање и геодезија  
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
1.Сектор за технички работи
 1.6 Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра49 КДР0305Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоТехничар
Број на извршители1,
Вид на образованиеГрадежништво
Други посебни услови       
Работни цели        Разработка на технички цртежи
Работни задачи          Разработува технички цртежи кои му ги доверува проектантот од областа на работата на ова одделение; води  соответна техничка документација; ги применува мерките за БЗР врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот а кои се однесуваат на проектирање и геодезија    
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
1.Сектор за технички работи
 1.6 Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра50 КДР0305В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоФигурант
Број на извршители1,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови       
Работни цели        Помагање при геодетски мерења
Работни задачи          Врши  помошни работи при геодетски мерења; се грижи и го одржува геодетскиот прибор во исправна состојба; врши копирање на планови, ги применува мерките за БЗР врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот а кои се однесуваат на проектирање и геодезија  
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
1. Сектор технички работи
1.6. Одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Реден број и шифра51 КДР0102В03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоИнженер за ИТ технологии
Број на извршители1
Вид на образование компјутерска техника и информатика
Други посебни услови   
Работни цели        Нормално функционирање на компјутерските програми,системот во претпријатието
Работни задачи          Се грижи за исправно функционирање на системот АОП, го информира својот претпоставен за сите појавени недостатоци и во договор со него превзема мерки за санирање, го следи  развојот и иновациите во областа на системите на АОП, ги применува мерките за БЗР врши и други работи по налог на раководителот, а во рамките на своите овластувања.    
Одговара предРаководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање
Сектор за општи,правни работи, и човечки ресурси
 
Реден број и шифра52 КДР0102Б02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на сектор за општи,правни работи и човечки ресурси
Број на извршители1
Вид на образованиеправни науки
Други посебни услови  Уверение за положен правосуден испит  
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во секторот
Работни задачи          раководи со секторот, ја организира, насочува и координира работата на секторот во врска со предмети,тужби,правилница итн, врши контрола и надзор врз извршувањето на работите; ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенија; им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите;  се грижи за остварување на планот на секторот и одделенијата; се грижи за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на секторот; врши анализа и оценување на прашања и проблеми кои се појавуваат; иницира нови идеи за работа во областа која ја покрива секторот, ги применува и  контролира примената на мерките по БЗР.
Одговара предДиректорот
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра53 КДР0102Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за општо,правни работи и човечки ресурси
Број на извршители1
Вид на образованиеправни науки
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со управување со човечки ресурси,архива и писарница,тужби,безбедност и здравје при работа; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.1.Одделение за општо,правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра55  КДР0102В03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоработник за застапување,правни работи и човечки ресурси
Број на извршители1
Вид на образованиеправни науки
Други посебни услови   
Работни цели        Правна заштита на претпријатието
Работни задачи          Подготвува огласи за вработување; Изготвува правилници и измени на истите поврзани со систематизација,плати и други работи поврзани со работните односи Работи на ИСУЧРГи следи и проучува законите и другите прописи и општи акти неопходни за непречено и законско работење на претпријатието во областа на човечки ресурси;дава мислења во врска со непосредна примена на законите, прописите и општите акти;изготвува тужби за правни и физички лица и го застапува претпријатието во судска постапка по истите; составува писмени поднесоци, жалби, приговори, предлози, договори и води ажурна евиденција за статус на сите судски предмети. ги применува мерките за БЗР, врши и други правни работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението.  
Одговара предРаководител на Одделение за општо,правни работи и човечки ресурси
1. Сектор за општи,правни работи и човечки ресурси
 1.2 Одделение за општи,правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра55а КДР0102В04042
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомлад соработник за човечки ресурси
Број на извршители2,
Вид на образование Организациони науки и управување(менаџмент),економски науки, правни науки
Други посебни услови     
Работни цели        Спроведување на законските прописи од областа на работните односи,Закон за административни службеници,Закон за вработени во јавниот сектор
Работни задачи          води матична книга и лични картони за работници; води евиденција за здравствени легитимации, годишни одмори, платено и неплатено отсуство; изготвува извештаи за вработувања во претпријатието; Подготвува огласи за работа; Изготвува правилници и измени на истите поврзани со систематизација,плати и други работи поврзани со работните односи ги применува мерките за БЗР,врши и други работи во врска со човечки ресурси и други правни работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.                              
Одговара предРаководител на одделение за општи,правни работи и човечки ресурси
2.Сектор- општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра56 КДР0102Г03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент по работни односи
Број на извршители1
Вид на образованиеГимназија,право ,економија
Други посебни услови     
Работни цели        Спроведување на законските прописи од областа на работните односи,Закон за административни службеници,Закон за вработени во јавниот сектор
Работни задачи          Води досие за работниците, пријава и одјава во Агенција за вработување и Фонд за ПИОМ; води матична книга и лични картони за работници; води евиденција за здравствени легитимации, годишни одмори, платено и неплатено отсуство; изготвува извештаи за вработувања во претпријатието; врши дактилографски работи; води записници на органи на управување и донесени одлуки и ги применува мерките за БЗР,врши и други работи во врска со човечки ресурси и други правни работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.1.Одделение за општо,правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра56а  КДР0102Г01061
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен референт за човечки ресурси
Број на извршители1
Вид на образованиеГимназија,право ,економија
Други посебни услови   
Работни цели        Спроведување на законските прописи од областа на работните односи,Закон за административни службеници,Закон за вработени во јавниот сектор
Работни задачи          Води досие за работниците, пријава и одјава во Агенција за вработување и Фонд за ПИОМ; води матична книга и лични картони за работници; води евиденција за здравствени легитимации, годишни одмори, платено и неплатено отсуство; изготвува извештаи за вработувања во претпријатието;  води записници на органи на управување и донесени одлуки и Подготвува огласи за вработување; Работи на ИСУЧРги применува мерките за БЗР, врши и други правни работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението.  
Одговара предРаководител на Одделение за општо,правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра57 КДР0102Г01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен референт за безбедност и здравје при работа
Број на извршители1
Вид на образованиеиндустриско инженерство и менаџмент,гимназија,право
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законските прописи за безбедност и здравје при работа и ППЗ
Работни задачи          Ги спроведува прописите од областа на БЗР и ППЗ и учествува во нивно донесување; води досие за повреда на работа; ја организира обуката на работниците за БЗР; ги организира периодичните здравствени прегледи на вработените; врши контрола на периодични прегледи на орудија и уреди за работа и води евиденција за заштитни средства;врши и други работи поврзани со безбедност и здравје при работа и штети причинети кон трети лица што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра58 КДР0102В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдговорен соработник за односи со Министерство за одбрана,Центар за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување
Број на извршители1,
Вид на образованиеодбрана,правни науки, наука за книжевноста
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законски прописи за одбрана,ЗЗС
Работни задачи          Одговорен за односи со Министерство за Одбрана одговорен е за чување и обезбедување на шифри и кодовиврши континуирана и редовна комуникација со Центар за справување со кризи, по потреба комуникација и соработка со Дирекција за заштита и спасување.должен е да ги следи и познава прописите од овие сфери, да ги применува мерките за БЗР, и врши други работи од областа во која работи.    
Одговара предРаководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра59 КДР0403А01002
Звање на работно место 
Назив на работно местоВозач на директорот
Број на извршители1,
Вид на образованиеСредно
Други посебни услови  Б категорија  
Работни цели        Управување со патничко возило
Работни задачи          Управува со патничко возило на претпријатието; се грижи за техничка исправност и одржување на чистота во истото; се грижи за правилно и рационално користење на возилото ги применува мерките за БЗР;врши и други општи работи што ќе му ги довери претпоставениот  
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра60 КДР0102Г03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент за стручна и техничка подршка
Број на извршители2,
Вид на образованиеСредно,
Други посебни услови     
Работни цели        Технички работи за директорот,помошниците,советниците и раководителите
Работни задачи          Ги врши техничките работи за директорот; ја прима целокупна пошта за директорот и ја предава во архива за експедиција; ракува со телефонска централа и врши други работи по налог на директоротги применува мерките за БЗР;врши и други општи работи што ќе му ги довери раководителот на одделение.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра61 КДР0401А02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоКотлар хаус мајстор
Број на извршители1,
Вид на образованиеСредно
Други посебни услови   
Работни цели        Тековно одржување на објектите и опремата во нив
Работни задачи          Се грижи за тековно одржување на објектите на претпријатието; за загревање на работните простории во зависност од временските услови; се грижи за исправност на инсталациите за греење; ракува и се грижи за тековно одржување на фотокопирни апарати;ги применува мерките за БЗР.врши и други општи работи што ќе му      ги довери раководителот на    одделение.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра62 КДР0402А02020
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаботник за обезбедување на имот и лица
Број на извршители12,
Вид на образованиеСредно,
Други посебни услови  Лиценца за обезбедување  
Работни цели        Обезбедување на имотот и лицата вработени во претпријатието
Работни задачи          Одговорен е за заштита на имотот на претпријатието и лицата вработени во него; должен е да ги познава и употребува средствата за ППЗги применува мерките за БЗРводи уредна евиденција за сите посети на претпријатието во текот на своето работно време; врши и други работи поврзани со обезбедување што ќе му ги довери раководителот на одделение.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра63 КДР0402А02012
Звање на работно место 
Назив на работно местоСтражар
Број на извршители12,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови   
Работни цели        контрола на влез и излез на вработените,чување на објектите и имото  
Работни задачи          Врши контрола на влез и излез на вработените; евидентирање и пријавување на странки и нивно упатување до соодветни служби ги применува мерките за БЗР,ги чува објектите,имототврши надзор над објектите; врши и други работи поврзани со обезбедување што ќе му ги довери раководителот на одделение.    
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси-избришано 2022 година
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра64 КДР0404А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоКафекувар
Број на извршители1,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови   
Работни цели        Послужување на гостите и странките во претпријатието
Работни задачи          – Послужува кафе и пијалоци -се грижи за хигиена во својата работна просторија -ги применува мерките за БЗР; -врши и други општи работи што ќе му ги довери претпоставениот.  
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра65 КДР0405А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоКурир
Број на извршители1,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови     
Работни цели        Доставување на документи и други пратки
Работни задачи          Ја презема поштата и ја предава на техничкиот секретар;  врши интерна и екстерна достава на поштата;подига изводи од банка и предава вирмански налозипомага во подготовка на експедиција на пошта и доставува други пратки за потреби на претпријатието ги применува мерките за БЗР; врши и други општи работи што ќе му ги довери раководителот  на одделение.  
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра66 КДР0401А03007
Звање на работно место 
Назив на работно местоХигиеничар
Број на извршители7,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови     
Работни цели        Грижа за одржување на хигиена во претпријетието
Работни задачи          – Ја одржува хигиената во просториите на претпријатието -се грижи за средствата за хигиена со кои располага; -ги применува мерките за БЗР; – врши и други општи работи што ќе му ги довери раководителот  на одделение.  
Одговара предРаководител на одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.1 Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
Реден број и шифра67 КДР0402А02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоПортир-пожарникар
Број на извршители1,
Вид на образованиеСредно,
Други посебни услови     
Работни цели        Контрола на работата на работниците за обезбедување и портирите
Работни задачи          Ја раководи, организира, контролира и води потребна документација  за работа на работници за обезбедување и портирите во претпријатието врши контрола на влез и излез на вработените,евидентирање и пријавување на странки и нивно упатување до соодветни служби,ги применува и контролира мерките за БЗР. Одговорен е за совесно и навремено извршување на работите од страна на работници за обезбедување и портирите. Врши и други работи поврзани со обезбедување што ке му ги довери раководителот  на одделение.  
Одговара предРаководител на одделение
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра68  КДР0102Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Број на извршители1
Вид на образованиеправни науки
Други посебни услови   
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со предмети,тужби,застапување пред надлежни органи; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението;одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа; ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра69 КДР0102Г01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен референт за документација
Број на извршители1
Вид на образованиеВишо/средно
Други посебни услови     
Работни цели        Грижа за предмети поднесени кај нотар и извршител
Работни задачи          Се грижи и одговара за комплетирањето на предметите за физички лица кои се подготвуваат и доставуваат до нотар, ја следи и води евиденција за наплатата за истите ,плаќањето на судските такси и нотарските трошоци,поднесува барања за извршување до извршител за физички лица поднесува извештаи до раководителот на одделението врши и други работи поврзани со предметите кои ќе му ги довери раководителот на одделението.  
Одговара предРаководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
1. Сектор за општи,правни работи и човечки ресурси
 1.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра69А КДР0102В04010
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомлад соработник за правни работи
Број на извршители1,
Вид на образование  Правни науки
Други посебни услови     
Работни цели        Спроведување на законските прописи од областа на облигационите односи,Закон за нотаријат,Закон за извршување
Работни задачи          Изготвува тужби,;Изготвува и барања за извршување; Одговорен е за предметите поднесени до извршители; Го застапува претпријатиетоЈа следи постапката за платните налози; Изготвува правилници и измени на истите ги применува мерките за БЗР,врши и други правни работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.                              
Одговара предРаководител на Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
2.2.Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра69б  КДР0102Г02031
Звање на работно место 
Назив на работно место Виш референт за правни предмети  
Број на извршители1
Вид на образованиеВишо(право),гимназија,средно стручно образование(право)
Други посебни услови   
Работни цели        Грижа за предмети поднесени кај нотар и извршител
Работни задачи          Се грижи и одговара за комплетирањето на предметите за физички лица кои се подготвуваат и доставуваат до нотар, ја следи и води евиденција за наплатата за истите ,плаќањето на судските такси и нотарските трошоци,поднесува барања за извршување до извршител за физички лица поднесува извештаи до раководителот на одделението врши и други работи поврзани со предметите кои ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра70 КДР0102Г03004
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент за документација
Број на извршители4
Вид на образованиесредно
Други посебни услови     
Работни цели        Навремено изготвување на предлози пред нотар и нивна евиденција
Работни задачи          Врши евиденција и изготвување на предлози до нотар,евиденција на спорни побарувања; евидентирање на раздолжување на платени спорни побарувања; архивирање на завршени предмети,врши и други работи кои се однесуваат на внесување на податоци во врска со правни работи;ги применува мерките за БЗР,врши и други правни и општи работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.      
Одговара предРаководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси
 2.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра71 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент-архивар
Број на извршители2
Вид на образованиеГимназија,економија,право
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законски прописи,уредби,правилници за архивски работење
Работни задачи          Води евиденција за примени, пратени и архивирани предмети; ги извршува дактилографските работи за потребите на претпријатието;води администрација и експедиција на пошта;води деловоден протокол;води сметка за правилно архивирање на предметите според планот за архивски знаци и листи на категории за чување на архивска граѓа;ги чува и употребува печатите и штембилите со овластување од директорот ги применува мерките за БЗР;врши и други општи работи што ќе му ги довери  раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
2.Сектор за општи, правни работи и човечки ресурси –избришано 2022
 2.2 Одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Реден број и шифра72 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент за административно технички работи
Број на извршители1
Вид на образованиеГимназија,економија,право,јавна управа и администрација
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законски прописи,уредби,правилници за архивски работење,Примена на ЗОУП
Работни задачи          Води уписник за примени, пратени и архивирани предмети;води администрација и експедиција на пошта,води книга за предлози и претставки; води сметка за правилно упишување на предметите според планот за архивски знаци и листи на категории за чување на архивска граѓа и ЗОУП;ги употребува печатите и штембилите со овластување од директорот ги применува мерките за БЗР;врши и други општи работи што ќе му ги довери  раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица)
Сектор за финансии,сметководство и комерција
 
Реден број и шифра73 КДР0102Б02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на сектор за финансии,сметководство и комерција
Број на извршители1
Вид на образование економски науки
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во секторот
Работни задачи          -раководи со секторот, ја организира, насочува и координира работата на секторот пред се во врска со финансиските извештаи за работа,годишната сметка,наплата на побарувања итн, -врши непосредна контрола и надзор врз извршувањето на работите; -ги распоредува работите и задачите на раководителите на одделенијата; -им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите; -изготвува и се грижи за остварување на планот на секторот и службите; -одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на секторот; -врши анализа и оценување на прашања и проблеми кои се појавуваат; иницира нови идеи за работа во областа која ја покрива секторот -ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предДиректорот
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива)
Реден број и шифра74 КДР0102Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
Број на извршители1
Вид на образованиеекономски науки
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со водење на сметководствените работи,се грижи за севкупната работа од областа на сметководство и финансии согласно со постојната законска регулатива; ги изготвува финансиските извештаи и годишната сметка на претпријатието, како и тримесечните финансиски извештаи; врши пресметка на даноци;ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор за финансии,сметководство и комерција
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива
Реден број и шифра75 КДР0102В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш соработник –сметководител
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономски науки,организациони науки и управување-(менаџмент
Други посебни услови   
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Го организира целокупното работење во сметководство; ги следи и применува прописите од областа на сметководствено, финансиско и материјално работење; учествува во изготвување на финансиските извештаи и годишната сметка на претпријатието, како и тримесечните финансиски извештаи, врши евиденција на сите плаќања од трансакциска сметка и благајна; ги спроведува сите потпишани и заверени примероци на компензации, цесии, асигнации и даноците ги применува мерките за БЗР; врши и други работи поврзани со сметководство.  
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива
Реден број и шифра76 КДР0102Г02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш референт-контер
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономија,
Други посебни услови   
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Ги следи и применува прописите од областа на сметководствено и финансиско работење;врши книжење на сметководствени документи по хронолошки редослед на деловни промени во налози за книжење;води книговодство на основни средства;врши пресметка на амортизација и ревалоризација на основни средства; врши фактурирање и книжење на сите видови извршени услуги на ниво на претпријатието кон правни и физички лица; врши финансиско усогласување на меѓусебните побарувања и обврски со коминтенти како и усогласување на состојбите по конта; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи по потреба.  
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
3.1.Одделение за сметководство и финансова оператива
Реден број и шифра76а  КДР0102Г01042
Звање на работно место 
Назив на работно местоГлавен контер
Број на извршители1
Вид на образованиеВишо/средно стручно образование(економија)
Други посебни услови   
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Ги следи и применува прописите од областа на сметководствено и финансиско работење;врши книжење на сметководствени документи по хронолошки редослед на деловни промени во налози за книжење;води книговодство на основни средства;врши пресметка на амортизација и ревалоризација на основни средства; врши фактурирање и книжење на сите видови извршени услуги на ниво на претпријатието кон правни и физички лица; врши финансиско усогласување на меѓусебните побарувања и обврски со коминтенти како и усогласување на состојбите по конта; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи по потреба
Одговара предРаководител на Одделение за за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива)
Реден број и шифра77 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент-благајник
Број на извршители1,
Вид на образование економија,гимназија
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Ги следи и применува прописите од областа на сметководствено и финансиско работење; работи со готови пари, води нивна евиденција и оформува документација; изготвува пресметка на плата за сите редовно и времено вработени; врши пресметка на сите примања по други основи, врши задршки од плата по основ на кредити и други одбитоци; изготвува МПИН и го доставува до банка за реализација; пополнува соодветни обрасци за надоместоците за боледување; врши пополнување на сите поединечни барања на вработените за кредити, потврди за нивни лични примања; издава годишни пресметки за пресметани и исплатени плати, придонеси и даноци од плата и надоместоци на плата  за вработените согласно законски прописи ги применува мерките за БЗР;врши и други благајнички работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива)
Реден број и шифра78 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент- ликвидатор
Број на извршители1,
Вид на образование економија,
Други посебни услови   
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Ги следи и применува прописите од областа на сметководствено и финансиско работење; води финансово алитичко книговодство; води евиденција на фактури ги ликвидира влезно-излезни фактури; изготвува налози за плаќање и ги доставува до банка за нивно реализирање; изготвува предлози за меѓусебни компензации и цесии; врши пресметка на камата; врши финансиско усогласување на меѓусебните побарувања и обврски со коминтенти;ги применува мерките за БЗР; врши и други работи  
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива
Реден број и шифра79 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент – материјална и финансиска евиденција
Број на извршители1,
Вид на образование економија,
Други посебни услови     
Работни цели        Примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          Ги следи и применува прописите од областа на финансиското и материјално работење; води материјално книговодство на материјали, ситен инвентар, резервни делови и сл; врз основа на примени фактури, испратници и приемници врши изготвување на калкулација со внесување на финансиски показатели; врши книжење на трошоци врз основа на требувања; ги применува мерките за БЗР;врши и други економски работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива)
Реден број и шифра80 КДР0102В03003
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоработник за финансиско планирање и анализа
Број на извршители2,
Вид на образованиеЕкономски науки,правни науки, организациони науки и управување-менаџмент.  
Други посебни услови     
Работни цели        планирање и анализа во претпријатието
Работни задачи          -Врши прибирање на податоци за работење во претпријатието за разни временски периоди и изготвува анализа; -изработува месечни анализи на трошоци од работење по сите видови, -подготвува податоци кои служат за изготвување на планови и програми на претпријатието; -го следи нивното извршување и дава извештаи по истите; -пополнува статистички извештаи по барање на Завод за статистика; -изготвува извештаи и анализи поврзани со работењето за потреби на различни проекти;   -ги применува мерките за БЗР; -врши и други економски работи што ќе му ги довери раководителот на одделението.    
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3. Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.1 Одделение за сметководство и финансова оператива
Реден број и шифра80а КДР0102В03062
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоработник – сметководител
Број на извршители1,
Вид на образование Организациони науки и управување(менаџмент),економски науки
Други посебни услови     
Работни цели        Вршење на сметководствени работи и примена на законски прописи од областа на сметководството
Работни задачи          ги следи и применува прописите од областа на сметководствено, финансиско и материјално работење; учествува во изготвување на финансиските извештаи и годишната сметка на претпријатието, како и тримесечните финансиски извештаи, врши евиденција на сите плаќања од трансакциска сметка и благајна; ги спроведува сите потпишани и заверени примероци на компензации, цесии, асигнации и даноците ги применува мерките за БЗР; врши и други работи поврзани со сметководство.  
Одговара предРаководител на одделение за сметководство и финансова оператива
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра81 КДР0102Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
Број на извршители1
Вид на образованиеекономски науки,организациони науки и управување-менаџмент
Други посебни услови     
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со изготвување на сметки и фактури за потрошена вода на физички и правни лица;наплата на побарувањата,набавка на стоки и нивно складирање и евидентирање во магацин;ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор за финансии,сметководство и комерција
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра82 КДР0102В01020
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоветник за матична евиденција и наплата
Број на извршители1,
Вид на образованиеЕкономски науки
Други посебни услови       
Работни цели        Контрола на наплата,работа со должници,контрола на навремено и точно читање на водомери и матична евиденција на побарувања
Работни задачи          Го организира и контролира наплатување на побарувања од физичките и правните лица, ги прима и се грижи за реализирање на записниците од читачите на правни лица, ги применува и контролира мерките за БЗР; врши задачи кои се однесуваат на наплата на побарувања кои ке му ги довери раководителот на одделението.                  
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
1. Сектор за финансии,сметководство и комерција,
 1.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра82А КДР0102В04018
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомлад соработник за усогласување на сметки
Број на извршители1,
Вид на образование Економски науки, Организациони науки и управување(менаџмент),
Други посебни услови     
Работни цели        Ја организира работата во центар за грижа на корисници,комуницира со корисниците и наплатувачите
Работни задачи          Ја организира работата во центар за грижа на корисници,комуницира со корисниците   и се грижи за реализација на нивните барања; ја контролира работата на читачи на физички лица и наплатувачи во наплатни центри; ги прима и се грижи за реализирање на записниците од читачите на физички лица; врши задолжување и раздолжување со каса-прими на наплатувачи во наплатни центри ги применува и контролира мерките за БЗР; и врши задачи во врска со корисници кои ке му ги довери раководителот на одделението.                            
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
3.Секторза  финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра83 КДР0102В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдговорен (Виш) соработник за набавки
Број на извршители1,
Вид на образование економски науки,организациони науки и управување -менаџмент
Други посебни услови       
Работни цели        Контрола на набавки,работа со добавувачи,контрола на навремено и точно спроведување на договорите за набавка на стока и услуги,контрола на магацин
Работни задачи          Ја организира набавката на стоки и услуги, побарувања од договорите по спроведената постапка за јавна набавка, се грижи за навремено и квалитетно извршување на набавките и ажурно водење на целокупната докуметација во врска со набавката,  ја контролира работата на магационерите и референтите за набавка,  ги применува и контролира мерките за БЗР; врши задачи во врска со набавка кои ке му ги довери раководителот на одделението.              
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра84 КДР0102Г01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСамостоен референт за социјални прашања-раздолжувач
Број на извршители1,
Вид на образованиеВишо/средно
Други посебни услови       
Работни цели        Раздолжување на наплатени сметки од физички лица и работа со решенија за субвенционирање
Работни задачи          Ги раздолжува наплатените сметки од физички лица, преку банка и пошта и по пат на компензација; раздолжува задршки од плата на вработени за сметки за вода, води евиденција и реализација по решенијата за субвенционирање, врши раздолжување на сметки и корекција на сметки по основ на субвенции; врши сторно на сметки на физички лица врз основа на изјава од читачи на водомери и референт за наплата; врши раздолжување на судски такси за утужени побарувања од физички лица ги применува и контролира мерките за БЗР; врши задачи кои ке му ги довери раководителот на одделението во врска со субвенционирање.              
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра86 КДР0102Г03005
Звање на работно место 
Назив на работно местоРеферент за наплата
Број на извршители5,
Вид на образованиеВишо/средно
Други посебни услови   
Работни цели        Работа со странки,раздолжување на наплатувачи
Работни задачи          Подготвува податоци за изработка на сметки и фактури за потрошена вода  на правни и физички лица;изготвува опомени за потрошувачи кои не го измириле својот долг прави договори за одложено плаќање;ги применува мерките за БЗР и ППЗ врши и други работи во врска со работа со корисниците и податоци за магацин што ќе му ги довери раководител на одделение              
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра87 КДР0305Б04015
Звање на работно место 
Назив на работно местоЧитач на водомер
Број на извршители15,
Вид на образованиесредно
Други посебни услови       
Работни цели        Навремено читање на водомери
Работни задачи          Врши редовно читање на водомери на физички лица и правни лица; доставува  опомени за неизмирен долг; пријавува дефекти, недостатоци и новооткриени водомери (диви приклучоци); дава записници за неисправни водомери; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со читање на водомериразнесува сметки-фактури до корисниците
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
1. Сектор за финансии,сметководство и комерција
 1.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра87а КДР0102В04033  
Звање на работно место 
Назив на работно местоПомлад соработник за координација и организација 
Број на извршители1,
Вид на образование Организациони науки и управување(менаџмент),економски науки
Други посебни услови     
Работни цели        Проверка на прецизно и навремено читање на водомери
Работни задачи          Врши Проверка на редовно читање на водомери на физички лица и правни лица; Врши проверка на доставување  опомени за неизмирен долг; пријавува дефекти, недостатоци и новооткриени водомери (диви приклучоци); дава записници за неисправни водомери; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со читање на водомери  
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
1. Сектор за финансии,сметководство и комерција
 1.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра87б КДР0305Б02064
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдговорен на читачи
Број на извршители1,
Вид на образование средно
Други посебни услови     
Работни цели        Проверка на прецизно и навремено читање на водомери
Работни задачи          Врши Проверка на редовно читање на водомери на физички лица и правни лица; Врши проверка на доставување  опомени за неизмирен долг; пријавува дефекти, недостатоци и новооткриени водомери (диви приклучоци); дава записници за неисправни водомери; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со читање на водомери  
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
3. Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра87в КДР0102В04012
Звање на работно место 
Назив на работно место Помлад соработник за автоматска обработка на податоци
Број на извршители1,
Вид на образование Организациони науки и управување(менаџмент),економски науки
Други посебни услови   
Работни цели        Проверка на прецизно и навремено читање на водомери и споредба со податоците во базата на податоци на претпријатието.
Работни задачи          Врши проверка на податоците во претпријатието со прочитаните водомери на физички лица и правни лица; Врши проверка на доставување  опомени за неизмирен долг; пријавува недостатоци во врска со промена на име на корисник ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со читање на водомери  
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)  
3. Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра87г КДР0102Г02007
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш референт за матична евиденција
Број на извршители1,
Вид на образование Гимназија,економија
Други посебни услови     
Работни цели        Проверка на податоци во матична евиденција
Работни задачи          Врши Проверка на податоци во матична евиденција за правни лица; Врши проверка на доставување  опомени за неизмирен долг; пријавува недостатоци во податоците; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со читање на водомери  
Одговара предРаководител на одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра88 КДР0102Г02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоГлавен магационер
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно
Други посебни услови     
Работни цели        Правилно работење со магацин
Работни задачи          Се грижи и одговара за правилно работење во магацин односно за прием на роба, складирање и издавање. одговара да вкупното магацинско работење биде пропратено со соодветна пропишана документација. врз основа на испратници прави прием на набавените материјали; прави требување за издадените материјали; изготвува извештаи за одредени материјали што се држат како оптимална залиха. ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со магацинско работење  
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра89 КДР0405А01002
Звање на работно место 
Назив на работно местоМагационер
Број на извршители2,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови       
Работни цели        Прием,складирање,и издавање на набавените материјали
Работни задачи          Врши прием и складирање на набавените материјали; издава материјали од магацин по налог на овластено лице; прима повратни материјали во исправна состојба врз основа на повратница издадена од овластено лице; ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со магацинско работење   
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра90 КДР0102Г02002
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш референт за дистрибуција(набавка)
Број на извршители2,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови     
Работни цели        Набавка на материјали
Работни задачи          Врши набавки по склучени договори за јавни набавки врз основа на налози доставени до одделение за наплата (следење на наплата); набавените материјали ги предава во магацин заедно со пропратна документација и ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери раководителот на одделение во врска со набавка на стоки.  
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
3.Сектор за финансии,сметководство и комерција
 3.2 Одделение за наплата(следење на наплата)
Реден број и шифра91 КДР0305Б04009
Звање на работно место 
Назив на работно местоИнкасант-наплатувач (во наплатен центар)
Број на извршители9,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови     
Работни цели        Наплата и раздолжување на сметки за потрошена вода
Работни задачи          Врши наплата и раздолжување на сметки за потрошена вода наплатени во наплатни центри и на дневна основа внесува дневен пазар во благајна на претпријатието; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери Самостоен референт за корисници во врска со наплата на сметки
Одговара предРаководител на одделение одделение за наплата(следење на наплата)
Сектор за јавни набавки
 
Реден број и шифра92 КДР0102Б02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на сектор за јавни набавки
Број на извршители1
Вид на образованиеправни науки,економски науки
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки        
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во секторот
Работни задачи          -раководи со секторот, ја организира, насочува и координира работата на секторот пред се во врска со годишниот план за јавни набавки,спроведување на постапките за јавни набавки итн, -врши непосредна контрола и надзор врз извршувањето на работите; -ги распоредува работите и задачите на шефовите на службите; -им дава упатства за работа и потребна стручна помош во работата и вршењето на најсложените работи и задачи и го следи текот на извршувањето на работите; -изготвува и се грижи за остварување на планот на секторот и службите; -одговара за навремено, законито и квалитетно вршење на работите и задачите во делокругот на секторот; -врши анализа и оценување на прашања и проблеми кои се појавуваат; иницира нови идеи за работа во областа која ја покрива секторот -ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предДиректорот
4.Сектор за јавни набавки
 4.1 Одделение  за јавни набавки
Реден број и шифра93 КДР0102Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за јавни набавки
Број на извршители1
Вид на образованиеекономски науки,правни науки
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки      
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          – Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со јавните набавки,објавување на тендери,подготовка на документација за истите;ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор за јавни набавки
4.Сектор- за јавни набавки
 4.1 Одделение за јавни набавки
Реден број и шифра94 КДР0102В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш соработник за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономски науки,правни науки
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки      
Работни цели        Планирање и спроведување на постапки за јавни набавки согласно законски прописи
Работни задачи          Го планира работењето во јавните  набавки; се грижи за навремено и квалитетно извршување на набавките; се грижи за целокупната документација во врска со јавната набавка,ги подготвува огласите за јавни набавки и ги објавува во согласност со закон,дава стручна и техничка помош на комисиите за јавни набавки,во координација со секторите и одделенијата учествува во подготовка на документацијата за јавни набавки,го води регистарот на постапките за јавни набавки,и ги доставува податоците до бирото за јавни набавки; набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки;ги применува мерките за БЗР врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со јавните набавки.                
Одговара предРаководител на одделение за јавни набавки
4.Сектор за јавни набавки
 4.1 Одделение за јавни набавки
Реден број и шифра95 КДР0102В03001
Звање на работно место 
Назив на работно место Стручен соработник за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеправни науки,организациони науки и управување(менаџмент),компјутерска техника и информатика.  
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки    
Работни цели        Вршење на стручни работи во врска со одлуки,огласи и целокупна постапка за јавни набавки
Работни задачи          -Помага во изработка на предлог одлуките за изработка на јавна набавка, -помага во подготвување на огласите за јавни набавки и ги објавува во согласност со закон, -технички го подготвува известувањето за избор на најповолен понудувач и го доставува до учесниците на јавниот повик, -учествува во изготвување на договорите во постапките за набавка на стоки,работи и услуги, -го евидентира работење во врска со  јавните  набавка;   -набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки; -ги применува мерките за БЗР -врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со јавните набавки.                
Одговара предРаководител на одделение за јавни набавки
4.Сектор за јавни набавки-Избришано 2022
 4.1 Одделение за јавни набавки
Реден број и шифра96 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно место Референт за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономија,гимназија
Други посебни услови     
Работни цели        Спроведување на јавни набавки согласно закон
Работни задачи          Ги спроведува јавните набавки,учествува во подготовка на тендерска документација,ја доставува документацијата и известувањата до понудувачите, се грижи за навремено извршување на набавките;набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки;ги применува мерките за БЗР врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со јавните набавки.                
Одговара предРаководител на одделение за јавни набавки
4.Сектор за јавни набавки
 4.2 Одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки
Реден број и шифра97 КДР0102Б04001        
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки
Број на извршители1
Вид на образованиеекономски науки,правни науки,организациони науки и управување-менаџмент, компјутерска техника и информатика.  
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки      
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се во врска со планирање и спроведување на постапката за јавни набавки по електронски пат;ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предРаководител на сектор
4.Сектор за јавни набавки
 4.2 Одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
Реден број и шифра98 КДР0102В02001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВиш соработник за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономски науки,правни науки,компјутерска техника и информатика
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки      
Работни цели        Ефикасно и ефективно спроведување на електронски постапки за јавни набавки
Работни задачи          Се грижи за навремено и квалитетно извршување на електронските јавни набавки; се грижи за целокупната документација во врска со електронските јавни набавки,ги подготвува огласите за јавни набавки и ги објавува во согласност со закон,дава стручна и техничка помош на комисиите за јавни набавки,во координација со секторите и одделенијата учествува во подготовка на документацијата за електронските јавни набавки,го води регистарот на постапките за јавни набавки,ги доставува податоците до бирото за јавни набавки; набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки;ги применува мерките за БЗР врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со ЕСЈН.                    
Одговара предРаководител на одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
4.Сектор за јавни набавки
 4.2 Одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
Реден број и шифра99 КДР0102В03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоСоработник за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономски науки, организациони науки и управување(менаџмент), компјутерска техника и информатика
Други посебни условиУверение за положен испит за лице за јавни набавки        
Работни цели        Спроведување на јавните набавки согласно ЕСЈН
Работни задачи          Го спроведува ЕСЈН во претпријатието; се грижи за спроведување на доволен број на јавни набавки преку ЕСЈН; се грижи за постапката при спроведување на јавните набавки преку ЕСЈН; набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки;ги применува мерките за БЗР врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со ЕСЈН.                
Одговара предРаководител на одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
4Сектор за јавни набавки
 4.2 Одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
Реден број и шифра100 КДР0102Г03001
Звање на работно место 
Назив на работно место Референт за јавни набавки
Број на извршители1,
Вид на образованиеекономија,гимназија
Други посебни услови     
Работни цели        Спроведување на јавни набавки согласно закон
Работни задачи          Ги спроведува јавните набавки,учествува во подготовка на тендерска документација, се грижи за навремено извршување на набавките;набавките ги спроведува во согласност со Законот за јавни набавки;ги применува мерките за БЗР врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот на одделението во врска со јавните набавки.                
Одговара предРаководител на одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки  
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра101 КДР0305А03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоРаководител на одделение за оперативен контролен центар
Број на извршители1
Вид на образованиеПрехрамбена технологија
Други посебни услови   
Работни цели        Раководење,организирање и координирање на работата во врска со исклучување од водоводна мрежа во одделението
Работни задачи          Раководи со одделението; ја организира, насочува и координира работата на одделението,пред се води сметка и врши контрола на дивите приклучоци,диво изградените водоводни мрежи,кражба на вода; ги распоредува работите и задачите на вработените во одделението; пренесува инструкции и дава упатства за извршување на работите и задачите; врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и задачите на одделението; одговара за навремено, законито и квалитетно извршување на работите кои се вршат во одделението; учествува во одлучување за спроведување на конкретни одлуки за работите кои се вршат во одделението и дава препораки за нивна имплементација одговара за непосредна примена на пропишаните мерки и средства за заштита при работа;  ги применува и контролира примената на мерките по БЗР;  
Одговара предДиректор
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра102 КДР0305Б02002
Звање на работно место 
Назив на работно местоОдговорен на контрола
Број на извршители2,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови   
Работни цели        Организација на работата во контрола
Работни задачи          Раководи со контрола; ја организира целокупната работа околу контрола на читање на водомери на физички и правни лица, ускратување на право на користење на вода на физички и правни лица поради неизмирен долг или бесправно приклучени потрошувачи на водоводна мрежа (диви приклучоци), врши интервенции по записници за пријавување дефекти, недостатоци и диви приклучоци ги применува и контролира мерките за БЗР  врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот  на одделение во врска со контрола.  
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра103 КДР0305Б03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови   
Работни цели        Раководдење со работа на контролори  
Работни задачи          Раководи со работа на контролори; ја организира  работата околу контрола на читање на водомери на физички и правни лица, ускратување на право на користење на вода на физички и правни лица поради неизмирен долг или бесправно приклучени потрошувачи на водоводна мрежа (диви приклучоци), врши интервенции по записници за пријавување дефекти, недостатоци и диви приклучоци; ги применува и контролира мерките за БЗР и, врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот  на одделение во врска со контрола.  
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра104 КДР0305Б04015
Звање на работно место 
Назив на работно местоСечач (контролор)
Број на извршители8,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови     
Работни цели        Контрола на исправност на водомери и контрола на законско користење на вода за пиење
Работни задачи          Врши читање на водомери на физички и правни лица, ускратување на право на користење на вода на физички и правни лица поради неизмирен долг или бесправно приклучени потрошувачи на водоводна мрежа (диви приклучоци), врши интервенции по записници за пријавување дефекти, недостатоци и диви приклучоци; ги применува мерките за БЗР и ППЗ;; врши и други работи што ќе му ги довери раководителот  на одделение во врска со контрола.разнесува сметки-фактури до корисниците
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5. Одделение за оперативен контролен центар  
Реден број и шифра105 КДР0305В01001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВодоинсталатер
Број на извршители1
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови  ВКВ,КВ,НКВ водоинсталатер  
Работни цели        Поправка на водомери
Работни задачи          Врши работи сврзани со вадење и монтирање на водомери, како и отстранување на дефекти на водоводна мрежа ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со контрола на водомери,замена на водомери,пукнато стакло на водомер и др.                  
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра106 КДР0305Б03001
Звање на работно место 
Назив на работно местоГруповодител во баждарница
Број на извршители1,
Вид на образованиесредно,
Други посебни услови   
Работни цели        Раководење со баждарница
Работни задачи          Раководи со баждарница; ја организира целокупната работа на баждарница околу утврдување на дефекти на водомери и нивна поправка; води евиденција на делови кои се потрошени за поправка на водомери; ги следи и применува прописите и закони за правилна работа на баждарница; ги применува и контролира мерките за БЗР, врши и други работи кои ќе му ги довери раководителот  на одделение во врска со баждарење на водомери.  
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра107 КДР0305Б04001
Звање на работно место 
Назив на работно местоВКВ водоинсталатер
Број на извршители1,
Вид на образованиеТехничко,
Други посебни услови   
Работни цели        Испитување и поправање на водомери
Работни задачи          Врши поправка на водомери; врши испитување и баждарење на водомери; ги применува мерките за БЗР; врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со баждарење на водомери  
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра108 КДР0401А02003
Звање на работно место 
Назив на работно местоБаждарец
Број на извршители3,
Вид на образованиеСредно,
Други посебни услови   
Работни цели        вадење и монтирање на водомери,  
Работни задачи          Врши работи сврзани со вадење и монтирање на водомери, врши отстранување на дефекти на водомериги применува мерките за БЗР;; врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со баждарење на водомери   
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар
 
 5.Одделение за оперативен контролен центар
Реден број и шифра109 КДР0401А03002
Звање на работно место 
Назив на работно местоПерач на водомери
Број на извршители1,
Вид на образованиеОсновно,
Други посебни услови       
Работни цели        перење на водомери
Работни задачи          Врши перење на водомери и нивно предавање за понатамошна постапка; врши одржување на хигиена во работните простории на баждарница; ги применува мерките за БЗР;врши и други работи што ќе му ги довери претпоставениот во врска со баждарење на водомери    
Одговара предРаководител на одделение за оперативен контролен центар

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член 26

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за внатрешна организација,систематизација и наградување на работните места во ЈП Водовод Куманово со број 02-1212/4 од 08.06.2012 година.

Член 27

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр. 02-1785/1 од 21.11.2016 година                Раководно лице  
 

VII.ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Р. бр.шифраЗвање и/или назив на р.м.  Број на систем. р.м.Број на пополнети. р.м.
Админ. Сл.Дават. на услуги Пом. Тех. пе
1КДР0102Б01002Помошник директор11  
1a КДР 102Б01001Помошник директор за човечки ресурси11  
2КДР0102Б01005Советник на директорот53  
3КДР0102Б02001Технички раководител11  
4КДР0305А03001Раководител на одделение за водоснабдителни објекти1 1 
5КДР0305A04001Помошник раководител на одделение за водоснабдителни објекти1 1 
6КДР0305Б01005Одговорен за контрола на квалитет на вода5 5 
7КДР0305Б01001Главен инженер за електро и машинско одржување1 1 
8КДР0305Б03001Самостоен одржувач1 1 
9КДР0305Б04004Санитарен техничар4 4 
10КДР0305Б04001Техничар за електро-машинско одржување8 4 
11КДР0305Б04006Ракувач со пумпна станица1 1 
12КДР0305В02001Општ комунален работник2 1 
13КДР0305А03001Раководител на одделение Пречистителна станица1 1 
14КДР0305A04001Помошник раководител на пречистителна станица1 1 
15КДР0305Б01001Главен инженер за електро и машинско одржување1   
16КДР0305Б01001Лаборант за хемиска и бактериолошка анализа на води1   
17КДР0305Б04007Техничар за електро-машинско одржување6 5 
17aКДР0305Б03023Груповодител1 1 
18КДР0305В02001Општ комунален работник1 1 
19КДР0305Б04001Санитарен техничар1 1 
20КДР0305А03001Раководител на одделение за одржување на водоводна мрежа и приклучоци1 1 
21КДР0305Б01001Стручен соработник1 1 
22КДР0305Б02001Одговорен за новоградба1 1 
23КДР0305Б02001Самостоен работоводител во одделение за откривање и поправка на дефекти1 1 
24КДР0305Б03003Груповодител за одржување на водоводна мрежа3 3 
25КДР0305Б03001Груповодител1 1 
26КДР0305Б04012Водоинсталатер на градски водовод12 8 
27КДР0401А02001Металостругар1  1
       
29КДР0305В02020Општ комунален работник35 31 
30КДР0305А03001Раководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта1 1 
31КДР0305Б02003Одговорен на оперативна група3 3 
32КДР0305Б04002Техничар во оператива1   
33КДР0305Б04004Градежен техничар2 2 
28КДР0305В01006Одржувач на канализациона мрежа6 3 
34КДР0305В02010КОпшт комунален работник15 14 
35КДР0305А03001Раководител на одделение за градежна механизација и возен парк1   
36КДР0305Б03023Груповодител1 1 
37КДР0305Б03002Груповодител за одржување на лесни и тешки возила и машини1 1 
40КДР0401А02004ВКВ Автомеханичар4  3
41КДР0401А02001ВКВ Автоелектричар1   
42КДР0401А02002Машинобравар1  0
43КДР0305Б04011Возач на тешко товарно специјално комунално возило со приколка и полуприколка11 9 
44КДР0305Б04007Ракувач на градежни машини7 7 
45КДР0305А03001Раководител на одделение за урбанистичко планирање,ГИС и проектирање1   
46КДР0305Б01003Дипломиран инженер за проектирање и надзор3 2 
47КДР0305Б03002Техничар во одделение за ГИС проектирање2 1 
48КДР0305Б03004Геометар-соработник4 3 
49КДР0305Б04001Техничар1 1 
50КДР0305В02001Фигурант1 1 
51КДР0102В03001Инженер за ИТ технологии11  
52КДР0102Б02001Раководител на сектор за општи,правни работи и човечки ресурси11  
53КДР0102Б04001Раководител на одделение за општо,правни работи и човечки ресурси11  
55КДР0102В03002Соработник за застапување,правни работи и човечки ресурси11  
55аКДР0102В04042Помлад соработник за човечки ресурси11  
56КДР0102Г03002Референт по работни односи11  
57КДР0102Г01001Самостоен референт за безбедност и здравје при работа11  
58КДР0102В02001Одговорен соработник за односи со Министерство за одбрана,Центар за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување1   
59КДР0403А01002Возач на директорот1  1
60КДР0102Г03002Референт за стручна и техничка подршка22  
61КДР0401А02001Котлар хаус мајстор1   
62КДР0402А02020Работник за обезбедување на имот и лица12  5
63КДР0402А02012Стражар12  9
64КДР0404А03001Кафекувар1   
65КДР0405А03001Курир1   
66КДР0401А03007Хигиеничар7  5
67КДР0402А02001Портир пожарникар1  1
68КДР0102Б04001Раководител на одделение за застапување(спорови со физички и правни лица11  
69КДР0102Г01001Самостоен референт за документација1   
69АКДР0102В04010Помлад соработник за правни работи20  
70КДР0102Г03004Референт за документација44  
71КДР0102Г03001Референт-архивар20  
72КДР0102Г03001Референт за административно технички работи1   
73КДР0102Б02001Раководител на сектор за финансии,сметководство и комерција1   
74КДР0102Б04001Раководител на одделение за сметководство и финансова оператива)1   
75КДР0102В02001Виш соработник -сметководител11  
76КДР0102Г02001Виш референт-контер11  
77КДР0102Г03001Референт-благајник1   
78КДР0102Г03001Референт- ликвидатор11  
79КДР0102Г03001Референт- материјална и финансиска евиденција1   
80КДР0102В03003Соработник за финансиско планирање и анализа22  
81КДР0102Б04001Раководител на одделение за наплата(следење на наплата)1   
82КДР 01 02 В01 020Советник за матична евиденција и наплата1   
82АКДР0102В04018Помлад соработник за усогласување на сметки11  
83КДР0102В02001Одговорен (Виш) соработник за набавки11  
84КДР0102Г01001Самостоен референт за социјални прашања11  
       
86КДР0102Г03005Референт за наплата53  
87КДР0305Б04015Читач на водомер15 13 
87аКДР0305Б01007Стручен соработник1   
87бКДР0305Б02007Одговорен на читачи1 1 
88КДР0102Г02001Главен магационер11  
89КДР0405A01002Магационер2  2
90КДР0102Г02002Виш референт за дистрибуција(набавка)11  
91КДР0305Б04009Инкасант-наплатувач(во наплатен центар )9 9 
92КДР0102Б02001Раководител на сектор за јавни набавки11  
93КДР0102Б04001Раководител на одделение за јавни набавки1   
94КДР0102В02001Виш соработник за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки11  
95КДР0102В03001Стручен соработник за јавни набавки11  
96КДР0102Г03001Референт за јавни набавки1   
97КДР0102Б04001Раководител на одделение за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки1   
98КДР0102В02001Виш соработник за планирање и спроведување на постапка за јавни набавки11  
99КДР0102В03001Соработник за јавни набавки1   
100КДР0102Г03001Референт за јавни набавки1   
101КДР0305А03001Раководител на одделение за оперативен контролен центар1 1 
102КДР0305Б02002Одговорен на контрола2 2 
103КДР0305Б03002Груповодител1 1 
104КДР0305Б04015Сечач(контролор)8 6 
105КДР0305В01002Водоинсталатер1 1 
106КДР0305Б03001Груповодител во баждарница1 1 
107КДР0305Б04003ВКВ Водоинсталатер1 1 
108КДР0401A02003Баждарец3  2
109КДР0401A03002Перач на водомери1  1
 Вкупно 306  39 16132