Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27 09 2023 год.

Ул.Трета Македонска,-Косиљак-дефект на водоводна мрежа Ул.400 -дефект на водоводна мрежа Черкези-Приклучок на водоводна мрежа Ул.1-нас.-Јане Сандански-Приклучок на водоводна мрежа Ул. Трст -дефект на водоводна мрежа Ул.Славиша Вајнер-дефект на водоводна мрежа