Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 31.05.20223год.

ул. 1 бр. 141 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа. ул. С. Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. Ѓ.П.Стари – дефект на водоводна мрежа. нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа. ул. Т. Митровачка бр. 24 – приклучок на водоводна мрежа. ул. 1 нас. Јане Сандански – Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 31.05.2022

ул. Доне Божинов бб -чистење на септичка јама ул. Страшко Арсов бб-а -чистење на фекална канализација ул. Доне Божинов , ул. Никола Тесла и ул. Октомвриска Револуција – чистење на сливници и сливни решетки ул. Октомвриска Револуција (Парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација

Дефекти на канализациона мрежа на 30.05.2022

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) -изработка на атмосферски канал ул. Октомвриска Револуција, ул. Ѓорче Петров и ул. 3-та МУБ -чистење на атмосферска канализација ул. Пармакови ниви бб -чистење на септичка јама ул. 312 нас. Ајдучка чешма пред бр. 18 – чистење на фекален приклучок ул. Браќа Рибар – чистење Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.05.02022год.

ул. 40 бр. 20 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. индустриска зона во нас. Карпош (АЛФИ, ДБД, Грација ….) – приклучок на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа. ул. Србо Томовиќ бр. 1 – изместување на водомерна шахта. бул. Октомвриска Револуција (покрај Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 28.05.2022год.

ул. Октомвриска револуција (Ореов лад) – дефект на водоводна мрежа. Раскрсница помеѓу бул. 3 МУБ и ул. Гоце Делчев – изместување на дел од водоводна мрежа поради изведба на кружен ток. ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти на канализациона мрежа на 27.05.2022

ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово – чистење на фекална канализација во болнички двор ул Никола Тесла пред бр. 5 – чистење на фекален приклучок ул. Трст – чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ – санација на дел од атмосферска канализација ул Октомвриска Револуција (Парк за миленици) – изработка Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.05.2022год.

ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак бр. 14 – дефект на водоводна мрежа. ул. Никола Вапцаров бр. 10 – дефект на водоводна мрежа ул. Тошо Ангеловски – дефект на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.