30.11.2023

Чистење на елементи на атмосферска канализација на улици во централното градско подрачје ул. Народна револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација

30.11.2023

ул. В. С. Бато пред бр. 10 – местење бехатон на коловоз ул. Клара Цеткин пред бр. 3 – местење бехатон на коловоз ул. Панчевачка пред бр.7 – местење бехатон на коловоз ул. Боро Прцан пред бр. 14 – местење бехатон на тротоар ул. Васка Петковска бр. 53 – местење Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29 11 2023год.

Ул.Сава Ковачевиќ-Монтажа фасонски делови- прикључок за зграда Плоштад-УЈП-поправка на шибер во шахта Ул. Франц Розман 36-дефект на водоводна мрежа Ул.Руѓер Бошковиќ-дефект на водоводна мрежа Ул.Анѓа Ранковиќ 11-дефект на водоводна мрежа Ул 805-Жел. Станица-дефект на водоводна мрежа

29.11.2023

ул. Вардарска пред бр. 21 – санација на тротоар и коловоз ул. Карл Маркс бр. 4 а – местење бехатон на коловоз ул. ЈНА бр. 100 – местење бехатон на тротоар ул. Тоде Думба (пред амбуланта) – местење бехатон на тротоар ул. Панче Пешев (спој со ул. Ленинова) – местење Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа наден 28 11 2023год.

Ул.3 та-МУБ_31-поправка шибер во шахта Ул Романовска-дефект на водоводна мрежа Ул-11 Ноември бр.110-дефект на вооводна мрежа Ул 24 бр15 н.Карпош-дефект на водоводна мрежа Ул.11-Ноември бр190-дефект во шахта Ул Кирил и Методи бр14 -изместување водомер Ул Анѓа Ранковиќ бр12- дефект на водоводна мрежа

28.11.2023

ул. Миле Кипра пред бр. 28 – местење на бехатон на коловоз ул. Боро Прцан пред бр. 19 – местење бехатон на тротоар ул. Тоде Думба пред амбуланта – местење на бехатон на коловоз ул. Панче Пешев (пред спој со ул. Ленинова)- местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка