Дефекти на канализациона мрежа на 31.03.2022

ул. Т. Јовановски -чистење на улична фекална канализација чистење на септичка јама за ФАМ Инженеринг во с. С. Нагоричане ЈОУ – ДСЛ Зафир Сајто -чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ -реконструкција на атмосферска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 31.03.2022год.

ул. Бајрам Шабани, раскрсница со ул. Тонко Димков – дефект на водоводна мрежа. ул. 11. Ноември, раскрсница со ул. Индустриска – дефект на водоводна мрежа. ул. Доне Божинов – проверка и сервисирање на водоводни затворачи. м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа. м.в. Османов рид – поделба на водоводен Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 30.03.2022год.

Главен доводен челичен водоводен вод Ф508 (во круг на нова фабрика на ФЗЦ) – дефект на водоводна цевка. Тоде Мендол бр. 49 – дефект на водоводна цевка. Глигор Прличев бр. 5 – дефект на водоводна цевка. ул. 205 нас. Карпош – дефект на затворач на водоводна мрежа.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 30.03.2022

ул. Вардарска -асфалтирање на коловоз ул. Славиша Вајнер -асфалтирање на коловоз ул. Франц Розман – асфалтирање на коловоз ул. Бајрам Шабани- асфалтирање на коловоз ул. Бошко Буха (спој со ул. Бајрам Шабани) – асфалтирање на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 29.03.2022

ОУ Толи Зордимус -чистење на шахти и приклучен канал на фекална канализација ФЗЦ 11 Октомври – чистење на канал за отпадни води во круг на фабриката ул. 3-та МУБ – санација на елементи на атмосфрска канализација

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.03.2022

ул. Борис Кидрич-асфалтирање на коловоз ул. Гоце Делчев -асфалтирање на тротоар ул. Бајрам Шабани – асфалтирање на коловоз ул. Славиша Вајнер – асфалтирање на коловоз ул. Франц Розман – асфалтирање на коловоз

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 29.03.2022год.

ул. 44 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа ул. 434 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа ул. Тоде Думба бр. 102 – дефект во водоводна шахта м.в. Романовски пат ( Муслимански гробишта) – реконструкција на водоводни приклучоци Главен вод Ф508 (нова фабрика на ФЗЦ) – дефект на Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 28.03.2022

ул. 3-та МУБ -чистење приклучна фекална канализација ул. Миле Кипра – чистење на приклучна канализација ул. ЈНА -чистење на приклучна канализација ул. Киро Антевски – чистење на приклучна канализација ул. 3-та МУБ -чистење на елементи на атмосферска канализација