29.02.2024

ул. 300 нас. А. Чешма (стац. 0+524,18) – санација на ревизиона шахта ООУ Наим Фрашери -чистење на приклучна фекална канализација ул. Октомвриска револуција , ул. Никола Тесла и ул. Доне Божинов – чистење на елементи на атмосферска канализација

28.02.2024 год.

ул. 3-та МУБ бр. 68/1 – чистење на ревизиони шахти ул. 3-та МУБ бр. 68/2 – чистење на ревизиони шахти ул. Братство Единство – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Октомвриска револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација

28.02.2024 год

ул. 11 Октомври (Галерија) – асфалтирање на коловоз ул. Тонко Димков бр. 36 – асфалтирање на коловоз ул. К.Ј.Питу бр. 27 – асфалтирање на коловоз ул. Франц Розман бр. 36 – асфалтирање на коловоз ул. Тоде Мендол (спој Б.И.Гуне) – асфалтирање на коловоз ул. Драги Шутевски бр. 33 – асфалтирање Read more…

27.02.2024

ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. 11 Октомври (на спој со ул. 11 Ноември) – чистење на ревизиони шахти ул. Моша Пијаде бр. 14 – чистење на фекална канализација ул. Караорман бр. 1 -чистење на фекална канализација

26.02.2024

пристапен пат до с. Проевце пред мост на р. Кумановка – санација на ревизиона шахта ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. Октомвриска револуција бр. 28 а ,бр. 36 и бр. 38 – чистење на фекална канализација ул. Ѓорче Петров бр. 55 а Read more…