Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 30.09.2022

ул. Сима Погачаревиќ пред бр. 6 – асфалтирање на коловоз ул. Теофан Економов пред бр. 42 – асфалтирање на тротоар ул. Пелинска пред бр. 4 – асфалтирање на коловоз ул. 29 Ноември пред бр. 14 – асфалтирање на коловоз ул. Тонко Димков пред бр. 11 – асфалтирање на коловоз ул. Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29.09.2022

ул. Октомвриска револуција (кај градска пекара) -местење бетонски рабници и асфалтирање на коловоз и тротоар ул. Стеван Филиповиќ – асфалтирање на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 29.09.2022

ул. Доне Божинов, ул. 11 Октомври и ул. 11 Ноември -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 4-ти Јули – реконструкција на дел од фекален канал фабрика Стил-кон -чистење на септичка јама

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.09.2022год.

Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 во атар на с. Лопате. ул. 12 нас. Јане Сандански – изместување на водомерна шахта. Ѓ.П.Стари – дефект на водоводна мрежа. м.в. Османов рид – дефект во водомерна шахта.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 28.09.2022

ул. Кузман Јосифовски Питу – крак – местење бехатон на коловоз ул. Благој Илиев Гуне пред бр. 7 – асфалтирање на коловоз ул. Орце Николов (непосредно пред раскрсница со ул. Вук Караџиќ) – асфалтирање на коловоз ул. Стефан Филиповиќ на повеќе локации -асфалтирање на коловоз ул. Вера Јоциќ пред бр. Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 28.09.2022

ул. 105 нас. Карпош – чистење на улична фекална канализација ул. Средорек пред бр. 59 -чистење на улична фекална канализација ул. Моша Пијаде пред бр. 14 – чистење на фекален приклучок ЈОУ ДСЛ Зафир Сајто – чистење на елементи на фекална канализацијата ул. Доне Божинов – контрола на функционалност на Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.09.2022год.

ул. Стефан Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. 100 нас. Карпош (сектор ресторан Фемили) – приклучок на водоводна мрежа за претпријатие ФОРТИС. ул. Трајко Јовановски – дефект на водоводна мрежа.

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.09.2022год.

ул. 120 нас. Карпош – сервисирање на затворач на водоводна мрежа. ул. Ѓорче Петров бб (сектор Гладно поле) – дефект на водоводен приклучок. нас. Средорек – дефект на водоводен приклучок. ул. Васил Драгомански бр. 40 – поделба на приклучок на водоводна мрежа во водомерна шахта.