17.04.2024

ул. Боро Прцан, ул. Србо Томовиќ, ул. 11 Ноември, ул. Сава Ковачевиќ -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Братство и единство бр. 13 – чистење на фекална канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 17.04.2024год

. нас. Вера Которка (Доброшане) – приклучување на деловен објект на водоводна мрежа. ул. 401 бр. 14, нас. Иго Тричковиќ – дефект на приклучок на водоводна мрежа. ул. Д. Динкиќ – изместување на приклучок на водоводна мрежа. ул. 40-нас.Рајкова Куќа-дефект на водоводна мрежа.

16.04.2024

ул. 3-та МУБ/Карл Маркс – кршење на стар и изработка на нов фундамент за семафор ул. Народна револуција (трафостаница) -местење бетонски рабник и бетонирање тротоар

16.04.2024

ул. 11 Октомври -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Народна револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Козјачка бб – чистење на фекална канализација ул. Б. С. Гојчо бр. 19 – реконструкција на приклучок на атмосферска канализација

15.04.2024

ул. Бранко Радичевиќ пред бр. 14 – местење бехатон на тротоар ул. Никола Тесла (Чоти) – местење бехатон на тротоар ул. 3-та МУБ/Карл Маркс и ул. Октомвриска револуција/Иво Лола Рибар -кршење на стари и изработка на нови фундаменти за семафори

15.04.2024

ул. 3-та МУБ (кај Рамстор) – чистење на фекална канализација ул. Боро Соколов бр. 24 а – чистење на фекална канализација ул. Н. Револуција (Соколана) – санација на елемент на фекална канализација ул. Елезов камен -чистење на фекална канализација ул. Доне Божинов бр. 94 -чистење на септичка јама улици од Read more…

12.04.2024

ул. 611 пред бр. 9 нас. Проевце – чистење на приклучок на фекална канализација Макпетрол БС Романовце – чистење на септичка јама ул. Борис Кидрич (пристапен пат до Тинекс) -чистење на фекална канализација ул. Тоде Мендол бр. 49 – чистење на фекална канализација нас. Добрашане (кај Донков млин) – чистење Read more…

12.04.2024

ул. Димитар Влахов пред бр. 12 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров (под железнички надвозник) – асфалтирање на коловоз ул. Бајрам Шабани (спој со ул. Киро Антевски) – асфалтирање на коловоз ул. Јоско Илиевски пред бр. 23 – асфалтирање на коловоз ул. Никола Тесла пред бр. 45 – асфалтирање Read more…