02.04.2024 год.

ул. Васко Карангелески – пред Ресторан Галија – асфалтирање на коловоз ул. Боро Соколов бр.11 – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин бр. 13 – асфалтирање на коловоз ул. Михајло Пупин бр.15 – асфалтирање на коловоз ул. Веселин Маслеша и ул. 120 – асфалтирање на коловоз ул. Ѓорче Петров и Read more…

22.03.2024 год.

ул. Доне Божинов бр.98 – чистење на септика јама нас. Д. Којнаре – бензинска пумпа Детоил – чистење на елементи на фекална канализација ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација

20.03.2024 год.

ул. Стојан Сликар бр.3 – местење на бехатон на тротоар лок. Табакана – местење на бехатон на тротоар ул. Никола Тесла бр. 42- подотовка за асфалтирање ул. Среќко Пужаљка – Перо Чичо – подготовка за асфалтирање