СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

ЈП „Водовод“ Куманово ги известува корисниците на услугите на ЈП „Водовод“ Куманово дека  заедно со сметката за потрошена вода за месец март 2023 дистрибуиран е и еден примерок од договор  за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води .

Согласно член 18 став 1 од Закон за комунални дејности, член 48 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, давателот на услугата и корисникот на услугата склучуваат договор со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски. 

Согласно закон за комунални дејности без потпишан договор давателот на услугата не смее да испорачува вода до корисниците.

*Потребно е договорот  да се пополни со бараните податоци, потпише и достави до било кој наплатен центар на ЈПВодовод“ Куманово.

Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1956 година заради вршење на стопанска дејност од јавен интерес во областа на водоснабдувањето и канализацијата од страна на Општина Куманово. Главни активности на ЈП ВОДОВОД Куманово се водоснабдување, одведување на отпадни и атмосферски води, одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем во исправна состојба и пречистување на отпадни води.