16.07.2024 год.

ул. 36 нас. Карпош – реконструкција на секундарна фекална канализација ул.36 бр.5 нас. Карпош – приклучок на фекална канализација ул. Бајрам Шабани пред бр. 13 – чистење на фекална канализација ул. В. С. Бато пред бр. 21 – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција (Скара кај Жмара) – чистење Read more…

16.07.2024 год.

ул. Борис Кидрич пред бр. 75 и 77 – местење на бехатон на коловоз ул. Перо Шварц – подготовка на коловоз пред асфалт ул. Народна Револуција пред бр.64 – корекција на шахтов капак

11.07.2024

ул. Теофан Економов бр. 9а -реконструкција на приклучок на фекална канализација ул. Вараждинска пред бр. 21 – реконструкција на елемент на фекална канализација ул. 506 бр. 29 нас. Стари лозја – чистење на септичка јама ул. Србо Томовиќ бр. 38 -чистење на фекална канализација ул. Ѓуро Салај – откривање и Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 11.07.2024год

ул.Стојан Стефановски (Доборшане)-дефект на водоводна мрежа. ул.Франц Розман18-дефект на водоводна мрежа. ул Ѓ.П.Стари-дефект на водоводна мрежа. Гладно Поле(позади Чошар )-приклуќок на водоводна мрежа.

10.07.2024

фабрика Стил кон с. М. Нагоричане -чистење на септичка јама ул. Средорек бр. 117 – чистење на фекална канализација ул. Б. Илиев Гуне бр. 67/7 – чистење на фекална канализација ул. Вараждинска пред бр. 21 – санација на елемент на фекална канализација ул. Браќа Филиповиќ – санација на дел од Read more…

Задоцнета достава на сметки за потрошена вода за Јуни 2024год.

Почитувани кориснци, Поради технички проблеми со печатењето и ковертирањето на сметките за потрошена вода за Јуни 2024год. од страна на добавувачот со кој ЈП Водовод – Куманово има склучено договор, истите ке Ви бидат доставени со одредено задоцнување, односно доставата ќе започне од понеделник, 15ти Јули. Доколку имате било какви Read more…