Invitation to tender TD 01 Procurement expert /  Повик за доставување на понуди за ТД 01 Експерт за набавки

Public Utility Vodovod Kumanovo in the frame of the project “Strengthening Cross-Border relations between the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia with a common goal of improving the environment”, number (48-00164/2021-28), which is funded by IPA Cross-border Cooperation Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020 under the Instrument Read more…

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за ангажирање на надворешни експерти – Проектен менаџер и финансиски асистент за имплементација на проектот Врз основа на  Договорот за Грант, бр. 48-00-00164/2021-28-4 од 23.03.2023 година, склучен помеѓу Европската Комисија и  Јавно Претпријатие Водовод од Куманово како водечки партнер  за имплементација на проектот „ Зајакнување на прекуграничните односи меѓу Република Северна Македонија Read more…