Ј А В Е Н    О Г Л А С

за ангажирање на надворешни експерти – Проектен менаџер и финансиски асистент за имплементација на проектот Врз основа на  Договорот за Грант, бр. 48-00-00164/2021-28-4 од 23.03.2023 година, склучен помеѓу Европската Комисија и  Јавно Претпријатие Водовод од Куманово како водечки партнер  за имплементација на проектот „ Зајакнување на прекуграничните односи меѓу Република Северна Македонија Read more…