28.12.2022

ул. Руѓер Бошковиќ – адаптација на ревизиони шахти за воспоставување функционална состојба ул. Октомвриска револуција бр. 22 а – чистење на фекален приклучок ул. 513 бр. 66 нас. Стари лозја – чистење на септичка јама

27.12.2022

ул. Доне Божинов бр. 95 -чистење на септичка јама ул. Руѓер Бошковиќ -чистење на улична фекална канализација ул. Октомвриска револуција , ул. Др. Рибар и ул. Б. Буха – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Народна револуција (на спој со ул. Кирил и Методи) – испитување и санација на Read more…