27.12.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов бр. 95 -чистење на септичка јама

ул. Руѓер Бошковиќ -чистење на улична фекална канализација

ул. Октомвриска револуција , ул. Др. Рибар и ул. Б. Буха – чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. Народна револуција (на спој со ул. Кирил и Методи) – испитување и санација на ревизиона шахта на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *