21.09.2023

ул. Народна револуција бр. 365 б -чистење на септичка јама ул. 11 Ноември и ул. 11 Октомври – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Видое Смилевски Бато – санација на сливна решетка чистење на одводна канализација на филтерница

20.09.2023

ул. 30-ти јули пред бр. 27 -местење на бехатон на коловоз ул. Б. Радичевиќ пред бр. 25 – местење бехатон на тротоар ул. С. Сликар пред бр. 6 – местење бехатон на коловоз

19.09.2023

ул. Октомвриска револуција пред бр. 84 и на раскрсница со ул. Моша Пијаде – местење бехатон на тротоар ул. Н. Ј. Вапцаров пред бр. 16 и бр. 32 – местењење бехатон на коловоз ул. Црнотравска пред бр. 78 – местење бехатон на коловоз

19.09.2023

ул. Перо Шварц пред бр.58 – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција, ул. Моша Пијаде, улици од нас. Гоце Делчев -чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Доне Божинов, ул. Биљановска и ул. АВНОЈ – поправка на елементи на атмосферска канализација (сливни решетки)

23.08.2023

фабрика Фам инженеринг во с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама градинка Ангел Шајче кај Зелен пазар – откривање и чистење на елементи на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација

23.08.2023

ул. 100 пред бр. 78, ул. 110 пред бр. 34 и ул. 12 пред бр. 24 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 40 пред бр. 6, 8, 33, 39, 31 и раскрсница со ул. 1 нас. Карпош – асфалтирање на коловоз ул. 120 кај надвозник – асфалтирање на коловоз

22.08.2023

ул. Гоце Делчев (пред Зегин) – асфалтирање на коловоз ул. 3-та МУБ (пред Џипси) – асфалтирање на тротоар ул. Бајрам Шабани пред бр 40 – асфалтирање на коловоз

22.08.2023

градинка Ангел Шајче (кај зелен пазар) – откривање на инсталации и чистење на елементи на фекална канализација ул. Славиша Вајнер пред бр. 3 – чистење на фекална канализација ул. 3-та МУБ -чистење на елементи на атмосферска канализација