1.03.2024

ул. Доне Божинов (до поранешен Супермаркет) – изработка на ревизиона шахта ул. Никола Тесла бр. 93 – чистење на септичка јама МТСП ТЦ Табановце – чистење на прочистителна станица и шахта ул. Доне Божинов (Пармакови ниви) -чистење на септичка јама ООУ Наим Фрашери -чистење на фекална канализација ул. Моша Пијаде, Read more…

29.02.2024

ул. 300 нас. А. Чешма (стац. 0+524,18) – санација на ревизиона шахта ООУ Наим Фрашери -чистење на приклучна фекална канализација ул. Октомвриска револуција , ул. Никола Тесла и ул. Доне Божинов – чистење на елементи на атмосферска канализација

27.02.2024

ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. 11 Октомври (на спој со ул. 11 Ноември) – чистење на ревизиони шахти ул. Моша Пијаде бр. 14 – чистење на фекална канализација ул. Караорман бр. 1 -чистење на фекална канализација

26.02.2024

пристапен пат до с. Проевце пред мост на р. Кумановка – санација на ревизиона шахта ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. Октомвриска револуција бр. 28 а ,бр. 36 и бр. 38 – чистење на фекална канализација ул. Ѓорче Петров бр. 55 а Read more…

23.02.2024

ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. Ѓорче Петров – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Михајло Пупин – чистење на елементи на атмосферска канализација

22.02.2024

ул. Егејска Македонија пред бр. 28 – приклучок на фекална канализација ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација ул. 542 бр. 2 нас. Стари Лозја – чистење на септичка јама ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација

21.02.2024

ул. Егејска Македонија бр. 28 – приклучок на фекална канализација ул. Киро Фетак бр. 52 – санација на фекална канализација ул. 542 бр. 2 нас. Стари Лозја – чистење на септичка јама ул. Егејска Македонија пред бр. 15 – изработка на елементи на атмосферска канализација фабрика Стил Кон с. М. Read more…

19.02.2024

ул. Доне Божинов бр. 41 – чистење на приклучок на фекална канализација ул. Егејасака Македонија бр. 12 – реконструкција на фекална канализација Фабрика Стил Кон с. М. Нагоричане – чистење на септичка јама ул. 11 Октомври и ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација