18.06.2024

ул. Солунска бр. 1 – приклучок на фекална канализација ул. Среќко Пужаљка (КП 18463 КО Куманово) -приклучок на фекална канализација ул. Средорек бр. 83 – чистење на септичка јама нас. Черкези – санација на елементи на атмосферска канализација

12.06.2024

ул. Крсте Мисирков пред бр. 3 – чистење фекална канализација ул. Народна револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација ул. Доне Божинов (пред Империјал) – чистење на фекална канализација ул. Октомвриска револуција бр. К5/2 – чистење на приклучок на фекална канализација ул. Октомвриска револуција пред бр. 13/3 – чистење Read more…

11.06.2024

ул. Вук Караџиќ (пред училиште) -реконструкција на дел од канализациониот систем за фекални води ул. Народна револуција – реконструкција на повеќе елементи на атмосферска канализација ул. 732 пред бр. 10 -реконструкција на дел од фекална канализација ул. Крсте Мисирков пред бр. 3 – чистење на фекална канализација ул. Димитрие Туцовиќ Read more…

10.06.2024

ул. Стојан Арсов пред бр. 16 – бетонирање на тротоар ул. Среќко Пужаљка (спој со ул. Перо Чичо) – местење бехатон на тротоар ул. Др. Рибар бр. 49 – бетонирање на тротоар