Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 31.10.2022 год.

ул. 11 Октомври (локалитет Касапски круг) – дефект на водоводна мрежа. ул. Вуковарска – дефект на водоводен приклучок. ул. Васко Карангелевски бр. 1 -дефект на водоводна мрежа на станбен објект. ул. Ѓ. П. Стари бр. 59 – дефект на водоводна мрежа. ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 31.10.2022

Крак на ул. 3-та МУБ – реконструкција на пропадната фекална канализација Ул. 3-та МУБ пред бр. 166 – реконструкција на фекален приклучок ул. Егејска Македонија – чистење на улична фекална канализација ул. Доне Божинов – чистење на елементи на атмосфрска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.10.2022год.

ул. И.Л.Рибар бр. 97 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа. ул. Ѓорче Петров бр. 305 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа. ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа. ул. Васко Карангелевски бр.1 – дефект на водоводна мрежа на станбен објект. ул. Васка Петковска бр. 4 Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 27.10.2022

ул. 3-та МУБ – крак реконструкција на нефункционална фекална канализација ул. 159 нас. Карпош – чистење на улична фекална канализација ул. Михајло Пупин бб – чистење на септичка јама ул. 3-та МУБ – чистење на елементи на атмосферска канализација

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.10.2022год.

ул. 27 Март – дефект на водоводна мрежа. ул. И.Л.Рибар (сектор ЧОЧЕ) – дефект на водоводна мрежа. ул. 433 бр. 5 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. Васко Карангелевски бр. 1 – дефект на ПП хидрантска мрежа на станбен објект. м.в. Палестина – дефект на водоводна мрежа. Read more…

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.10.2022год.

Дефекти на главен челичен доводен вод Ф508 до филтер станица (х 2). ул. Биљановска бр. 2а – дефект на водоводна мрежа. ул. 30 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа. ул. 11 Ноември бр.218 – изместување на водомерна шахта. ул. 438 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа. ул. Read more…

Дефекти на канализациона мрежа на 26.10.2022

ул. Никола Тесла бр. 5 – чистење на приклучна фекална канализација ул. 801 бр. 34 нас. Железничка станица – чистење на приклучна фекална канализација ул. Прмакови ниви бб – чистење на септичка јама