31.01.2024

ул. Руѓер Бошковиќ пред бр. 6 – бетонирање на тротоар ул. Нада Михајлова пред бр. 14 – бетонирање на тротоар ул. Др. Рибар пред бр. 26 – бетонирање на тротоар ул. Страшко Симонов (пред Кипер) – местење бехатон на тротоар

30.01.2024

ул. 11 Октомври (спроти зграда на Основен суд во Куманово) – санација на прекоп на коловоз ул. С. Симонов (спој со ул. Б. И. Гуне) -местење бехатон на коловоз

29.01.2024

ул. 1 бр. 219 нас. Д. Којнаре (пред Дубо пром) – местење на бехатон на коловоз ул. 11 Октомври (пред влез во полиција) – местење ситна камена коцка како времена коловозна покривка ул. Октомвриска револуција пред бр. 51 – местење бетонски плочи на тротоар