31.05.2024

ул. 425 нас. И. Тричковиќ – чистење на елементи на фекална канализација ул. 100 бр. 132 – чистење на септичка јама пристапен пат за с. Романовце (кај надвозник) – чистење на елементи на фекална канализација нас. Черкезе – чистење на фекална канализација ул. Др. Рибар – чистење на елементи на Read more…

30.05.2024

ул. Доне Божинов бб – чистење септичка јама нас. Черкези – санација на елементи на фекална канализација ул. Тоде Мендол ( кај надвозник на автопат) – детектирање дефект на фекална канализација ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација

УКИНАТА ЗАБРАНА ЗА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

По извршениот инспекциски контролен надзор и по добиените резултати од ЦЈЗ – Куманово од испитаните примероци на вода, последователно од 25.05.2024, 26.05.2024 и 27.05.2024, констатирано е дека истите одговараат на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри, согласно Правилникот за безбедност на водата за пиење, издаденото Решение за Read more…

28.05.2024

ул. Крсте Мисирков пред бр. 26 – местење бехатон на коловоз ул. Ј. Илиевски пред бр. 23 а – местење бехатон на тротоар ул. К. Ј. Питу пред бр. 27 – местење бехатон на коловоз ул. Х. Т . Карпош пред бр. 27 – местење бехатон на тротоар