Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 29. 07. 2022

Ул.Панче Пешев пред број4-бетонирање на тротоар Ул. 11Ноември пред маркет Арма- бетонирање на тротоар Ул. Србо Томовиќ пред број 38-бетонирање на коловоз Ул.Боро Соколов пред број 13 -местење бехатон на коловоз Ул. Живко Чало пред број 36 -местење бехатон на коловоз Ул.Средорек пред број 14-местење бехатон на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 29 07 2022

Ул.Есперанто бр.66 – чистење на фекален приклучок Ул. Никола Тесла- чистење на атмосфеска канализација Ул. Михајло Пупин- чистење на уличен канал Ул. Јоско Илиевски-чистење на фекален приклучок

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.07.2022год.

ул.Тоде Мендол бр.16 – дефект на водоводна мрежа. ул. Др. Рибар – дефект на водоводна мрежа. ул. Есперанто бр. 5 – дефект на водоводна мрежа. ул. 2002 (Дули) – приклуцоци на водоводна мрежа. ул. Киро Фетак – поделба на приклучок на водоводна мрежа. Пополнување на ровови од дефекти на водоводна Read more…

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 28.07.2022

ул. Гоце Делчев – асфалтирање на коловоз и тротоар ул. Романовска на повеќе локации – асфалтирање на коловоз ул. Октомвриска Револуција – асфалтирање на коловоз ул. К. Ј. Питу – асфалтирање на коловоз ул. Вера Јоциќ – асфалтирање на коловоз

Дефекти на канализациона мрежа на 28.07.2022

ул. Пиринска Македонија – реконструкција на дел од фекална канализација ул. АВНОЈ – чистење на сливници и сливни решетки ул. Братство и Единство – чистење на сливници и сливни решетки

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.07.2022год.

ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа. ул. Трајко Јовановски – дефект на водоводна мрежа. нас. Ново Куманово (сектор стара циглана) – дефект на водоводна мрежа. м.в. Пчински пат и ул. Боро Соколов- сервисирање на водоводни затворачи.

Санација на јавни површини оштетени при настанати дефекти на водоводна и канализациона мрежа на 27.07.2022

ул. Киро Фетак на повеќе локации – местење бехатон на коловоз ул. Крсте Мисирков пред бр. 5 – местење бехатон на коловоз ул. 9 нас. Јане Сандански – местење бехатон на коловоз ул. Никола Тесла пред бр.73 – местење бехатон на коловоз