Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29 11 2023год.

Ул.Сава Ковачевиќ-Монтажа фасонски делови- прикључок за зграда Плоштад-УЈП-поправка на шибер во шахта Ул. Франц Розман 36-дефект на водоводна мрежа Ул.Руѓер Бошковиќ-дефект на водоводна мрежа Ул.Анѓа Ранковиќ 11-дефект на водоводна мрежа Ул 805-Жел. Станица-дефект на водоводна мрежа

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа наден 28 11 2023год.

Ул.3 та-МУБ_31-поправка шибер во шахта Ул Романовска-дефект на водоводна мрежа Ул-11 Ноември бр.110-дефект на вооводна мрежа Ул 24 бр15 н.Карпош-дефект на водоводна мрежа Ул.11-Ноември бр190-дефект во шахта Ул Кирил и Методи бр14 -изместување водомер Ул Анѓа Ранковиќ бр12- дефект на водоводна мрежа

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23 11 2023год.

Ул.Страшо Пинѓур -дефект на водоводна мрежа Ул. Милан Зечар-дефект на водоводна мрежа Черкезе-дефект на водоводна мрежа Пуковско- поделба на вода Ул.Трст-дефект на водоводна мрежа Ул -3.та МУБ- 31-дефект во зграда Ул.Косовске Бригаде -дефект на водоводна мрежа

Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22 11 2023год.

Ул. Милан Зечар-дефект на водоводна мрежа Соколана-Интернат-дефект на водоводна мрежа Ул.Трст-и Жел. станица-Ул.805-Испитивање на дефект на водоводна мрежа Ул.144-нас.Карпош-затрпување на дефект Стари Лојза- дефект на водоводна мрежа