1.03.2024

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов (до поранешен Супермаркет) – изработка на ревизиона шахта

ул. Никола Тесла бр. 93 – чистење на септичка јама

МТСП ТЦ Табановце – чистење на прочистителна станица и шахта

ул. Доне Божинов (Пармакови ниви) -чистење на септичка јама

ООУ Наим Фрашери -чистење на фекална канализација

ул. Моша Пијаде, ул. Никола Карев, ул. Браќа Миладиновци и ул. Б. С. Гојчо -чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *