24.01.2023

Published by Сашо Јаневски on

ул. АВНОЈ -отпушување на запушен дел од канализационен систем за одведување на фекални води

фабрика Стил-кон с. Младо Нагоричане – чистење на септичка јама

ул. ЈНА бр. 18 -чистење на приклучок на фекална канализација

чистење на приклучок на фекална канализација во нас. Черкезе

контрола на состојба на градскиот канализационен систем за одведување на атмосферски води и интервенции на критични точки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *