Дефекти 09.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа ул. Х.Т.Карпош ул. Борис Кидрич ул. Вардарска м.в. Стари Лозја ул. Скопска ул. Есперанто ул. Братство и Единство

Дефекти 05.02.2021

Интервенции на водоводна мрежа м.в. Стари Лозја ул. Бајрам Шабани ул. Братство и Единство нас. Черкези деф. во круг на фабрика за чевли Реџија